Nawigacja

Informacja nr GP-062-38/2008

Informacja (nr GP-062-38/2008) w sprawie zaleceń dla przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa, dnia 7 maja 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Mając na uwadze wnioski zawarte w „Raporcie sporządzonym na podstawie końcowych raportów z postępowań prowadzonych w trzech oddziałach terenowych Urzędu Regulacji Energetyki”. który został sporządzony w związku ze skargami odbiorców na wysokie rachunki za gaz ziemny w okresie grudzień 2007 – luty 2008, Dyrektor Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego URE, w moim imieniu opracował i skierował do realizacji następujące zalecenia:

1.     Wymiana gazomierzy, które nie posiadają ważnej dokumentacji Urzędu Miar i Wag wymaganej dla gazomierzy miechowych, a używanych w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych oraz przeprowadzenie badań dotyczących prawidłowości wskazań tych urządzeń.

Termin wykonania - nie później niż do dnia 30 września 2008 r.

2.     Dokonanie korekt rozliczeń za dostarczany gaz w przypadku, kiedy rozliczenia prowadzone były z gazomierzami niesprawnymi lub nie posiadającymi ważnych cech legalizacyjnych, o których jest mowa w punkcie 1.

Termin wykonania - nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

3.     W przypadku braku odczytu gazomierza, wprowadzenie do wystawianej faktury informacji dla odbiorcy, iż zużycie gazu za dany okres rozliczeniowy zostało określone w oparciu o wyliczenia szacunkowe.

Termin wykonania - od dnia 1 czerwca 2008 r.

4.     Uaktualnienie wszystkich umów zawartych z odbiorcami paliw gazowych do obecnie obowiązującego stanu prawnego wraz z uwzględnieniem faktycznie świadczonego zakresu usług przez przedsiębiorstwa gazownicze.

Termin wykonania - sukcesywnie, do dnia 30 czerwca 2009 r.

5.     Wprowadzenie stałej kontroli jakości gazu wprowadzanego do systemu gazowniczego z wykorzystaniem własnego - zakupionego chromatografu gazowego oraz wprowadzenie badań kontrolnych jakości gazu
z próbek pobieranych u odbiorców gazu składających w tym zakresie reklamacje.

Termin wykonania - od dnia 1 października 2008 r.

6.     Przedstawienie na własnej stronie internetowej odbiorcom paliw gazowych danych dotyczących jakości - składu chemicznego - paliwa gazowego wprowadzanego do eksploatowanego systemu gazowniczego wraz
z podaniem obowiązujących norm w tym zakresie.

Termin wykonania - od dnia 1 czerwca 2008 r.

7.     Wprowadzenie systemu doraźnych kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia odczytów gazomierzy.

Termin wykonania - od zaraz.

8.     Ścisłe przestrzeganie harmonogramu odczytów gazomierzy, tak aby były one dokonywane w równych lub zbliżonych okresach czasu.

Termin wykonania - od zaraz.

Zalecenia wynikają z postępowania wyjaśniającego skargi składane przez odbiorców gazu ziemnego i uwzględniają obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie gazowniczym wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89, poz. 625 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113) oraz obowiązki nałożone posiadanymi koncesjami.

Oczekuję od wszystkich przedsiębiorstw gazowniczych związanych z dostarczaniem gazu ziemnego w kraju wdrożenia powyższych zaleceń.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji: 07.05.2008
Data modyfikacji: 02.11.2012

Opcje strony

do góry