Nawigacja

Informacja nr GP - 062 - 28/2008

Informacja (nr GP - 062 - 28/2008) w sprawie awarii sieci elektroenergetycznej w dniu 8 kwietnia 2008 r. w Szczecinie i jego okolicach

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

 

       

      W związku z awarią sieci elektroenergetycznej, która miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2008 r. w Szczecinie i jego okolicach - informuję, że w ramach kompetencji wynikających z art. 23 ust. 2 pkt 20 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tj. monitorowania funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w zakresie bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, podjąłem działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn powstania tej awarii.

            Na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne wezwałem przedsiębiorstwa energetyczne PSE – Operator S.A. i ENEA Operator Sp. z o.o. do przedstawienia szczegółowych informacji na temat zdarzenia, w tym przyczyn wystąpienia awarii, przebiegu zdarzenia, zakresu awarii oraz jej skutków dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, a także informacji dot. stanu technicznego urządzeń i linii elektroenergetycznych, które uległy awarii. Ponadto, zażądałem wskazania działań podjętych w celu usunięcia skutków awarii.

            Uzyskane informacje analizowane będą pod kątem wypełniania przez wymienione przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku utrzymania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Ewentualne stwierdzenie niedopełnienia tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wszczęcia postępowania
o ukaranie przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających
z koncesji.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 10.04.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry