Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3035,Informacja-nr-82008.html
2022-01-18, 08:15

Informacja nr 8/2008

Informacja (nr 8/2008) w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 27 marca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Informuję, że po rozpatrzeniu wniosku operatora gazowego systemu przesyłowego – OGP Gaz-System Spółki Akcyjnej, decyzją z dnia 27 marca 2008 r. zmieniłem moją decyzję z dnia 21 czerwca 2006 r., nr DPK- 7111-17(14)/2006, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Do Instrukcji wprowadzono zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Ponadto doprecyzowano i zmieniono postanowienia dotyczące nominacji i renominacji oraz uzupełniono IRiESP o zapisy dotyczące świadczenia usług przesyłania na zasadach przerywanych. Wprowadzono również dodatkowe metody alokacji oraz zasady przeciwdziałania ograniczeniom systemowym. Przewidziano nowe mechanizmy dotyczące odsprzedaży lub udostępniania niewykorzystanych zdolności przesyłowych. Instrukcja wprowadza ponadto zmiany zasad naliczania opłat i bonifikat z tytułu niedotrzymania temperatury punktu rosy wody oraz opłat z tytułu niedotrzymania ciśnienia w punkcie wejścia do systemu przesyłowego.

Zgodnie z wnioskiem Operatora zmiany wejdą w życie z dniem 1 maja 2008 r.

Stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, powyższa decyzja zostanie ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 28.03.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony