Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3030,Informacja.html
25.05.2024, 11:03

Informacja

Informacja w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne za 2008 r.
Działając na podstawie art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1123 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130, poz. 905), w związku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r., w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. (M.P. Nr 5, poz. 65) informuję, iż w 2008 r. jednostkowa opłata zastępcza po jej waloryzacji wynosi 248,46 zł.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 13.02.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony