Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji

Warszawa, dnia 13 lutego 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
DPE-490-45(1)/2008/PW  

            

 

  Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw Energetycznych
zobowiązanych do wypełnienia
obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia
i świadectw pochodzenia z kogeneracji

 

 

Szanowni Państwo,

            Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne1), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 i 10 ustawy – Prawo energetyczne:

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia i świadectwa pochodzenia z kogeneracji, albo

2) uiścić opłaty zastępcze.

            Pragnę zwrócić także uwagę na brzmienie art. 9e ust. 14 oraz art. 9m ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym do rozliczenia obowiązku za 2007 r. mogą zostać uwzględnione jedynie świadectwa pochodzenia i świadectwa pochodzenia z kogeneracji umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2008 roku.

            Jednocześnie przypominam, że w myśl art. 9m ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, świadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmujące energię elektryczną z kogeneracji wytworzoną w poprzednich latach kalendarzowych, jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, w poprzednim roku kalendarzowym. Zatem przy rozliczeniu ww. obowiązku za 2007 r. będą uwzględniane umorzone świadectwa pochodzenia z kogeneracji wydane na ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w 2007 r.

            W związku z powyższym przypominam, że każdy wniosek o umorzenie świadectw pochodzenia (świadectw pochodzenia z kogeneracji) powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz powinien zawierać:

1)  załącznik w postaci oryginału dokumentu z Towarowej Giełdy Energii S.A. potwierdzającego ilość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (świadectw pochodzenia z kogeneracji);

2)  oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej2).

Jednocześnie informuję, że nastąpiła zmiana rachunku, na który należy wnosić opłaty skarbowe, o których mowa powyżej. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na nowy rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa:

BANK HANDLOWY 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

            Ponadto wnioski powinny być składane do URE w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie przed 31 marca 2008 r. Zgodnie bowiem z art. 9e ust. 13 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia (świadectwa pochodzenia z kogeneracji), umarza w drodze decyzji, świadectwo pochodzenia (świadectwa pochodzenia z kogeneracji) w całości albo w części. Natomiast art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne stanowi, że do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem wnioski te będą rozpatrywane w trybie i terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

            Jednocześnie przypominam, że sposób obliczenia wysokości opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2, został określony w ustawie – Prawo energetyczne (art. 9a ust. 2). Opłata ta jest obliczana według wzoru:

Oz = Ozj x (Eo - Eu)

gdzie:

Oz - opłata w danym roku,

Ozj - jednostkowa opłata zastępcza (za 2007r. – 242,40 zł/MWh),

Eo  - ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, wynikająca z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, w danym roku,

Eu  - ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, wynikająca ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia w danym roku.

            Natomiast sposób obliczenia wysokości opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 8 pkt 2, został określony w art. 9a ust. 8a ustawy – Prawo energetyczne. Opłata obliczana jest według wzoru:

Ozs = Ozg x Eog + Ozk x Eok

gdzie:

Ozs - opłata w danym roku,

Ozg - jednostkowa opłata zastępcza (za 2007 r – 117 zł/MWh)

Eog - ilość energii elektrycznej równej różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającej z obowiązku określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, dla jednostek kogeneracji wymienionych w art. 9l ust. 1 pkt 1, i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, umorzonych przedsiębiorstwu energetycznemu w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh,

Ozk - jednostkowa płata zastępcza (za 2007 r. – 17,96 zł/MWh),

Eok - ilość energii elektrycznej równej różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wynikającej z obowiązku określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, dla jednostek kogeneracji wymienionych w art. 9l ust. 1 pkt 2, i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, umorzonych przedsiębiorstwu energetycznemu w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh.

            Jednocześnie przypominam, że opłata zastępcza powinna także zostać uiszczona do 31 marca 2008r. na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z komunikatem NFOŚiGW w sprawie uruchomienia rachunku bankowego, który został zamieszczony na stronie internetowej URE w zakładce: Odnawialne źródła energii/ Opłata zastępcza/.

            Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. (w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła3), przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, jest zobowiązane do zakupu oferowanej do sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzonych źródłach energii, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie mniejszej niż określona w § 5 tego rozporządzenia. Stosownie do wspomnianego § 5 rozporządzenia, obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła uznaje się za spełniony, jeżeli udział ilościowy zakupionej energii elektrycznej ze skojarzonych źródeł energii przyłączonych do sieci lub wytworzonej we własnych skojarzonych źródłach energii i sprzedanej odbiorcom dokonującym zakupu energii elektrycznej na własne potrzeby, w wykonanej całkowitej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne tym odbiorcom, wynosi nie mniej niż 15,2% w I połowie 2007 r.

            Stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007r. w sprawie sposobu obliczania podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji4), obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej uznaje się za spełniony, jeżeli udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi w II połowie 2007 r. 0,8% dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne i 16,5% dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.

            Natomiast w myśl § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii5), obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej uznaje się za spełniony, jeżeli udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż 5,1% w 2007 roku.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk

 1) Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905

2) Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.

3) Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657

4) Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314

5) Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2187, z późn. zm.

Data publikacji: 13.02.2008
Data modyfikacji: 02.11.2012

Opcje strony

do góry