Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z RWE STOEN SA

Warszawa, dnia 8 stycznia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

                                                 
 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, utrzymał obowiązek zatwierdzania cen energii dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych G (do tych grup zaliczani są odbiorcy pobierający energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych).

Obowiązek ten dotyczy także RWE STOEN SA, które jako jedyne, spośród wszystkich wezwanych do przedłożenia taryf przedsiębiorstw, nie wywiązało się z tego obowiązku. Inne wezwane przedsiębiorstwa przedstawiły do zatwierdzenia opracowane przez siebie taryfy; obecnie w URE prowadzone są postępowania administracyjne, które zakończą się decyzją administracyjną dotyczącą przedłożonych taryf.

Jednocześnie RWE STOEN SA w grudniu 2007 r. rozesłało do odbiorców energii elektrycznej zawiadomienia o nowych cenach energii elektrycznej, które wprowadza od 1 stycznia 2008 r. (do czego odnosiła się Informacja z dnia 19 grudnia 2007 r. zamieszczona na stronie internetowej URE www.ure.gov.pl). W świetle tych faktów, świadczących o naruszaniu przez RWE STOEN SA obowiązujących przepisów, w zakresie podlegającym wymierzeniu kary (art. 56 ust. 1 Prawa energetycznego podaje wykaz takich przypadków), Prezes URE zobowiązany był do wszczęcia postępowania o ukaranie przedsiębiorstwa. W tej sprawie w dniu 4 stycznia 2008 r. zostało do RWE STOEN SA wysłane zawiadomienie. Prezes URE ma możliwość wymierzania kary w wysokości nie przekraczającej 15% przychodu rocznego z działalności koncesjonowanej (art. 56 ust. 3 Prawa energetycznego), a ponadto może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego w wysokości nie większej niż 300% miesięcznego wynagrodzenia (art. 56 ust. 5 Prawa energetycznego).

Podjęte przez Urząd Regulacji Energetyki kroki prawne dotyczą działania przedsiębiorstwa energetycznego, nie są natomiast ingerencją w stosunki pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a przedsiębiorstwem energetycznym określone w zawartej umowie. Organ regulacyjny nie jest bowiem uprawniony do władczego wkraczania w stosunki pomiędzy odbiorcą energii a przedsiębiorstwem energetycznym regulowane postanowieniami łączącej ich umowy, w szczególności w kwestii dotyczącej rozliczeń z tytułu dostawy energii elektrycznej.

W relacjach między odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym energię elektryczną decydują postanowienia łączącej strony umowy sprzedaży. Umowa ta winna w szczególności regulować zasady rozliczeń z tytułu dostawy energii, jak również tryb dokonywania ich zmian – w tym warunki wprowadzania do stosowania nowych cen. A ponadto umowa powinna w sposób prawidłowy zostać doręczona odbiorcy. Zatem, w przypadku kwestionowania przez odbiorcę zasadności lub sposobu wprowadzenia w życie nowej taryfy dla energii elektrycznej, przysługuje mu prawo dochodzenia roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonywania umowy na drodze sądowej.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora

     

 

Data publikacji: 08.01.2008
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry