Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie stosowania zapisu art. 9l ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne do wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji za energię elektryczną wytworzoną w II połowie 2007 r. oraz miejsca dokonywania pomiaru wytworzonej en.elektrycznej

Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
DPE-490-183(1)/2007/MG  

 

 

W nawiązaniu do pojawiających się zapytań przedsiębiorstw energetycznych dotyczących przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. załącznika w postaci sprawozdania zawierającego dane o których mowa w ust. 4 tej ustawy, uprzejmie informuję, co następuje.

 

Zgodnie z zapisami art. 9l ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne, wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest przedłożyć operatorowi systemu elektroenergetycznego do dnia 14 stycznia 2008 r. Przy tym, w myśl art. 9l ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, gdy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji składany jest za okres roku kalendarzowego, należy do niego dołączyć sprawozdanie o którym mowa w art. 9l ust. 10.

 

Regulacja zawarta w art. 9l ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, zobowiązuje każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i ubiegające się o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji do przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 15 lutego, każdego roku sprawozdania zawierającego dane, o których mowa w art. 9l ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, dotyczące jednostki kogeneracji za okres poprzedniego roku kalendarzowego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji składane za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. nie będą traktowane jako wnioski składane za okres roku kalendarzowego.

 

Przypominam jednocześnie, że do wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w tym okresie stosować należy przepis art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2007 r. Nr. 21, poz. 124). Zgodnie z tym przepisem, pierwsze świadectwa pochodzenia z kogeneracji mogą być wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w okresie jednego lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych w 2007 r., pod warunkiem przedstawienia przez przedsiębiorstwa energetyczne, wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, opinii akredytowanej jednostki, potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2007 r.

 

Odnosząc się natomiast do pojawiających się zapytań przedsiębiorstw energetycznych dotyczących miejsca dokonywania pomiaru wytworzonej do dnia 31 grudnia 2008 r. energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, uprzejmie informuję, co następuje.

 

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314) ilość wytworzonej energii elektrycznej brutto oblicza się jako sumę ilości wytworzonej energii elektrycznej brutto, zmierzonej na zaciskach generatorów lub ogniw paliwowych wchodzących w skład jednostki kogeneracji.

 

Ponadto zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia, pomiaru ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, w tym na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne – dokonuje się na zaciskach generatorów lub ogniw paliwowych wchodzących w skład jednostki kogeneracji.

 

Niemniej jednak, uwzględniając cel regulacji zawartej w art. 9l ustawy – Prawo energetyczne oraz istotę dyrektywy 2004/8/WE, których intencją było zapewnienie możliwości jak najszerszego korzystania przez źródła wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia  z kogeneracji, informuję że w odniesieniu do  świadectw pochodzenia z kogeneracji za 2007 r., w przedsiębiorstwach posiadających inne rozwiązania techniczne umożliwiające rzetelne określenie ilości wytworzonej energii elektrycznej, dopuszczalne jest określenie ilości wytworzonej energii elektrycznej na podstawie wskazań istniejących w przedsiębiorstwie układów pomiarowych, np. zainstalowanych za transformatorem blokowym.

 

Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku zainstalowania układu pomiarowego, w którym ilość wytworzonej energii elektrycznej mierzona jest w innym miejscu niż zaciski generatora, przeprowadzana będzie każdorazowa, indywidualna ocena możliwości zakwalifikowania danych układów pomiarowych potwierdzających ilość wytworzonej energii elektrycznej, jako spełniających kryteria do wydania świadectw pochodzenia z kogeneracji.

 

Mając jednak na uwadze zapisy § 4 pkt 2 i § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. uprzejmie informuję, że świadectwa pochodzenia z kogeneracji za 2008 r. będą mogły otrzymać wyłącznie przedsiębiorstwa energetyczne, które zmodernizują istniejące układy pomiarowe, tak aby ilość wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej określana była wyłącznie w sposób wskazany w ww. przepisach.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk

                                                                                        

Data publikacji: 28.12.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry