Nawigacja

Informacja

Informacja w związku z działaniami RWE STOEN SA w stosunku do odbiorców z grupy taryfowej G

Warszawa, dnia 19 grudnia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Maciej Swora  
   
   

          

           

W związku z informacją skierowaną przez przedsiębiorstwo RWE STOEN SA do dotychczasowych odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej G, z których wynika, że przedsiębiorstwo to oferuje własne taryfy, nie zatwierdzone przez Prezesa URE, wyjaśnia się co następuje.

 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Na podstawie art. 49 ust. 1 powyższej ustawy Prezes URE może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konkurencji.

 

W stosunku do RWE STOEN SA, wydana została decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia. Wykonanie tej decyzji zostało jednak wstrzymane z uwagi na prawdopodobieństwo, iż decyzja ta jest dotknięta wadą nieważności określoną w art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, a mianowicie, iż została wydana z rażącym naruszeniem art. 49 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. Na skutek zażalenia wniesionego przez powyższe przedsiębiorstwo postanowienie zostało zmienione w ten sposób, że wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf ograniczone zostało do obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy w zakresie dotyczącym odbiorców, określonej w ostatnio stosowanej przez przedsiębiorstwo taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE, tj. grupy obejmującej przede wszystkim odbiorców energii w gospodarstwach domowych.

 

W związku ze wstrzymaniem wykonania, decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf nie wywołała skutku prawnego w postaci zwolnienia RWE STOEN SA z obowiązku przedkładania taryf w zakresie dotyczącym odbiorców grupy taryfowej G, w tym odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Zatem obowiązek ten w dalszym ciągu spoczywa na RWE STOEN SA.

 

Zgodnie z art. 47 ust. 2c ustawy – Prawo energetyczne, do czasu wydania decyzji o zatwierdzeniu nowej taryfy, bądź też – w przypadku wszczęcia postępowania odwoławczego od tej decyzji – do czasu zakończenia tego postępowania, przedsiębiorstwo powinno stosować dotychczasową taryfę.

 

Przedsiębiorstwo energetyczne, które stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia, nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE bądź też stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z określonymi w niej warunkami, podlega karze pieniężnej do wysokości 15 % przychodu z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (art. 56 ust. 1 pkt 5-6 oraz ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne). Na podstawie art. 28 ustawy Prawo energetyczne Prezes URE wezwał w dniu 17 grudnia br. przedsiębiorstwo RWE STOEN SA do złożenia pilnych wyjaśnień w związku z zaistniałą sytuacją.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Maciej Swora
Data publikacji: 19.12.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry