Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE –Operator S.A. oraz 14 operatorów systemów dystrybucyjnych, zatwierdzonych na rok 2008

            Odmiennie niż w latach ubiegłych, w związku z dokonanym w roku bieżącym rozdzieleniem działalności sieciowej od działalności obrotu energią, niniejszy Komunikat dotyczy wyłącznie taryf dla działalności przesyłowej i dystrybucyjnej, która na rachunkach odbiorców końcowych stanowi średnio ok. 50% kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną.

            W dniach 17 i 18 grudnia 2007 r. Prezes URE zatwierdził i opublikował decyzje zatwierdzające taryfy dla energii elektrycznej, jakie będą obowiązywały odbiorców w roku 2008, odpowiednio: PSE – Operator S.A. (OSP) oraz 14 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna od nr 48 (573) z dnia 17 grudnia 2007r. do nr 53 (578) z dnia 18 grudnia 2007r. Ze względu na wzajemne powiązanie taryf poszczególnych uczestników rynku energii elektrycznej, oznacza to zakończenie procesu rozpoczętego pismem do PSE-Operator S.A. z dnia 24 lipca 2007r.

            Taryfa PSE – Operator S.A. uległa podwyższeniu o 0,5%, co było wypadkową zwiększenia kosztów różnicy bilansowej (będącego efektem zarówno wzrostu wolumenu, jak i wzrostu ceny zakupu energii na ten cel), zwiększenia kosztów jakościowych oraz rozłożenia obniżonych kosztów stałych działalności OSP na większy wolumen energii dostarczanej z sieci przesyłowej.  

            Stawki za usługi dystrybucyjne dla odbiorców końcowych rosną średnio o 1,46%. Wzrost ten w poszczególnych spółkach jest zróżnicowany w zakresie: od wzrostu o 6,56% w Zamojskiej Korporacji Energetycznej Dystrybucja Sp. z o.o. (ZKE Dystrybucja Sp. z o.o.) do spadku -1,97% w Enion S.A.

            Mając na względzie, że przewidywany poziom średniorocznej inflacji za rok 2008 wynosi 2,3%, powyższy wzrost nominalny oznacza w istocie spadek jednostkowego kosztu dostarczania  energii elektrycznej do odbiorców.

W odniesieniu do poszczególnych, wybranych grup odbiorców średnie stawki dystrybucji energii elektrycznej zmieniają się w następującym zakresie:

A23: od wzrostu 4,50% w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. do spadku -1,98%  w Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren  S.A. (ZEŁ-T S.A.),

B23: od wzrostu 5,55% w LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. do spadku -2,42% w ZEŁ-T S.A.

C22a i C22b: od wzrostu odpowiednio 7,45% i 7,15% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o.  do spadku -7,38% w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.  i -4,23% w ZEŁ-T S.A.

C11: od wzrostu 7,46% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. do spadku -7,29% w Enion S.A.

C12a i C12b: od wzrostu odpowiednio 6,87% i 6,69% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o.  do spadku -5,59%  w Enion S.A. i -4,05% w ZEŁ–T S.A.

G11: od wzrostu 7,05%  w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. do spadku -2,76% w Vattenfall Distribution Poland S.A.

G12: od wzrostu 6,74% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o.  do spadku -2,90% w RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

            Nierównomierne rozłożenie dynamiki zmian kosztów dostarczania energii elektrycznej do odbiorców jest skutkiem jednoczesnego oddziaływania różnorodnych czynników, z różną siłą wpływających na wzrost lub spadek opłat w poszczególnych spółkach. Spośród najważniejszych wymienić należy:

- nierównomierny udział poszczególnych spółek dystrybucyjnych w korzystaniu z dostaw energii z sieci przesyłowej, co powoduje, że zmiana taryfy przesyłowej w różnym stopniu oddziałuje na wynikowe stawki w taryfach spółek,

- ogólny wzrost zużycia energii w zróżnicowany sposób rozkłada się w poszczególnych spółkach, co powoduje, że koszty stałe działalności dystrybucyjnej rozkładają się na zróżnicowaną podstawę,

- jednakowy procentowo wzrost wynagrodzenia kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną odnosi się do zróżnicowanej wartości majątku, a ta z kolei odnoszona jest do zróżnicowanej wielkości dostawy, co powoduje nie tylko zróżnicowanie stawek dystrybucyjnych pomiędzy spółkami, ale także zróżnicowanie dynamiki ich zmian.

 

  Z upoważnienia Prezesa URE
  /-/
  dr inż. Tomasz Kowalak
  Dyrektor Departamentu Taryf
Warszawa, dnia 19 grudnia 2007 r.  

                                                                                

 

                                                                  

                                                                                  


 

 

Data publikacji: 19.12.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry