Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w jednostkach wytwórczych stosujących technologię współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi

Warszawa, dnia 17 grudnia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
DPE-490-183(1)/2007/LW  

 

Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw energetycznych
wytwarzających energię elektryczną
w jednostkach wytwórczych stosujących
technologię współspalania biomasy
z paliwami konwencjonalnymi

Szanowni Państwo,

 

I .   W związku ze zbliżającym się terminem (1 stycznia 2008 r.) wdrożenia regulacji zawartej w § 4 pkt 3, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii1, zawierającej dodatkowe wymagania dla wybranych jednostek wytwórczych stosujących technologię współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi, odnośnie zaliczania energii elektrycznej i ciepła do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, uprzejmie przypominam co następuje.

Zgodnie z § 4 pkt 3, w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r., w przypadku jednostki wytwórczej (albo układu hybrydowego), w której jest spalana biomasa wspólnie z innymi paliwami, w źródłach o mocy wyższej niż 5 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii zalicza się energię elektryczną lub ciepło, w ilości obliczonej według wzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo § 8 ust. 1, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie biomasy dostarczanej do procesu spalania wynosi nie mniej niż:

             1)            5 % - w 2008 r.;
             2)         
10 % - w 2009 r.;
             3)          20 % - w 2010 r.;
             4)          30 % - w 2011 r.;
             5)          40 % - w 2012 r.;
             6)          50 % - w 2013 r.;
             7)          60 % - w 2014 r.

Uwzględniając cel wprowadzenia wspomnianej regulacji, tj. zapewnienie odpowiedniej ilości biomasy pochodzenia poza leśnego w całkowitej masie spalanej biomasy oraz ze względu na sezonowość w dostawach tego rodzaju biomasy, jak i kosztów dodatkowych instalacji umożliwiających jednoczesne dostarczanie do procesu spalania co najmniej dwu różnych rodzajów biomasy, racjonalnym wydaje się podejście, że dostarczanie do spalania określonej, minimalnej ilości biomasy pochodzącej z upraw energetycznych …, w łącznej masie biomasy dostarczanej do procesu spalania musi być spełnione co najmniej w danym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie, w którym energia elektryczna została wytworzona, a który podawany jest we wniosku przedsiębiorstwa energetycznego o wydanie świadectwa pochodzenia.

II.                   Jednocześnie przypominam, że w udzielonych koncesjach precyzyjnie jest określany rodzaj spalanej biomasy zatem, świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii wydawane będą podmiotom, które udokumentowały możliwość spalania rodzaju biomasy, o której mowa w pkt I (zmiana dokumentacji uwierzytelniającej) oraz uzyskały stosowną zmianę koncesji przed dniem 1 stycznia 2008 r. (o obowiązku tym przypominałem Państwu pismem z dnia 16 lipca 2007 r., znak: DPE-413-405(1)/2007/MK).

Podmioty, które nie dokonają stosownych zmian w udzielonej koncesji, będą mogły uzyskać świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii dopiero od dnia zmiany koncesji.

 

                                                                                                    


  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk

 

 
 


 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2187, z późn. zm.

Data publikacji: 17.12.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry