Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca możliwości stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne taryf dla energii elektrycznej po okresie ich obowiązywania

Warszawa, dnia 14 grudnia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Maciej Swora  
   
 BPR-077-277(1)/2007/DN  

 

 

 

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości stosowania po dniu 31 grudnia 2007 r. przez przedsiębiorstwa obrotu wyodrębnione w trybie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, z których wyodrębniono przedsiębiorstwo obrotu, wobec brzmienia art. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 115, poz. 790), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, pozwalam sobie przedstawić następujący pogląd.

Zgodnie z art. 3 ustawy zmieniającej przedsiębiorstwo energetyczne, do którego został wniesiony wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 2, od dnia wyodrębnienia, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, stosuje taryfę dla energii elektrycznej zatwierdzoną przed tym dniem przez Prezesa URE, dla przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, z którego wyodrębniono część przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną, do czasu wprowadzenia do stosowania nowej taryfy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Z jednoznacznej i nie budzącej wątpliwości treści tego przepisu wynika, że jego celem było umożliwienie przedsiębiorstwom obrotu posługiwania się taryfami innych przedsiębiorstw, z których zostały wyodrębnione.

Art. 3 ustawy zmieniającej, jako przepis przejściowy, nie przesądza jednak co się stanie, jeżeli po dniu 31 grudnia 2007 r. przedsiębiorstwo obrotu nie będzie miało jeszcze zatwierdzonej własnej taryfy. Skoro tak, to nie ma przeszkód prawnych do zastosowania art. 47 ust. 2c pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem w przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa (w tym przypadku taryfa została ustalona na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2007 r. na mocy art. 3 ustawy zmieniającej), do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli decyzja Prezesa URE nie została wydana.

Za przyjęciem poglądu, że art. 3 ustawy zmieniającej nie wyłącza stosowania art. 47 ust. 2c ustawy – Prawo energetyczne, przemawia również okoliczność, że przepis art. 3 ustawy zmieniającej dotyczy w istocie czterech przedsiębiorstw energetycznych.

Przyjęcie przeciwnego poglądu oznaczałoby nierówne traktowanie tych przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych wyodrębnionych w innym trybie niż określony w art. 5b ust. 1 ustawy − Prawo energetyczne, które mogłyby korzystać z przepisu art. 47 ust. 2c tej ustawy, co niewątpliwie nie było intencją ustawodawcy.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Maciej Swora
Data publikacji: 14.12.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry