Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji - wzór wniosku

Warszawa, dnia 30 listopada 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
DPE-490-169(1)/2007/LW  
  Panie/Panowie Prezesi
  Przedsiębiorstw energetycznych
  wytwarzających energię elektryczną
  w wysokosprawnej kogeneracji

 


 

Szanowni Państwo,

 
 

w nawiązaniu do pisma Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2007 r. znak: DPE-490-150(1)/2007/LW uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Urzędu został opublikowany uzupełniony i zmodyfikowany, w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji[1],wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji wraz z niezbędnymi załącznikami.

            Dodatkowo przypominam, że wszystkie wymagania formalno – prawne dotyczące wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji zostały wskazane w piśmie Prezesa URE z dnia 30 lipca 2007 r.

Jednocześnie informuję, że wykaz akredytowanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz zapewniają niezależność w przedstawieniu wyników badań, o których mowa w art. 9l ust. 11 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne[2] został także zamieszczony na stronie internetowej URE, zakładka: Wytwarzanie energii w kogeneracji / akredytowane jednostki/.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  Marek Woszczyk

 

 

________________________________________________________________________________

[1]   Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314

[2] Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

Data publikacji: 30.11.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry