Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 5 listopada 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Adam Szafrański  
   

 

Informuję, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego – PSE-Operator S.A., decyzją z dnia 30 października 2007 r. zmieniłem moją decyzję z dnia 10 lutego 2006 r., nr DPK-7102-14(5)/2006, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Zmiana IRiESP-Bilansowanie wprowadzona Kartą aktualizacji nr B/4/2007 dostosowuje jej zapisy do:

- wytycznych w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych pomiędzy systemami krajowymi, zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 9 listopada 2006 r., zmieniającą załącznik do rozporządzenia nr 1228/2003/WE w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz. U. UE L312/59),

- § 18 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).

 

Zgodnie z wnioskiem operatora zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy, powyższa decyzja została ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

Warszawa, dnia 5 listopada 2007 r.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Adam Szafrański
Data publikacji: 06.11.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry