Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343) do zakresu działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki należy kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 2003 r.). Zgodnie z punktem 6.5 wytycznych ds. zarządzania ograniczeniami, które weszły w życie 1 grudnia 2006 r. i stanowią załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia, krajowy organ regulacyjny publikuje do dnia 31 lipca danego roku informację zawierającą kwotę przychodów uzyskanych przez operatora systemu przesyłowego z udostępniania połączeń międzysystemowych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego roku i przedstawiający sposób wykorzystania tego dochodu, wraz z weryfikacją, czy dochód ten został wykorzystany zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi oraz czy łączna kwota dochodu z ograniczeń przesyłowych została przeznaczona na jeden lub więcej spośród trzech zalecanych przez rozporządzenie celów.

 

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie sprawozdania przygotowanego przez PSE-Operator S.A., zgodnie z pkt 6.4. wytycznych ds. zarządzania ograniczeniami i przedstawionego Prezesowi URE oraz danych zebranych w trakcie realizacji działań określonych w art. 23 ust. 2 pkt 11 i pkt 20 lit a) ustawy - Prawo energetyczne.

 

Źródło przychodów

 

Zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej, które mogą być udostępnione przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego uczestnikom rynku, alokowane są w drodze przetargów skoordynowanych przeprowadzanych we współpracy z operatorami systemów przesyłowych elektroenergetycznych („OSP") sąsiadujących z Polską. Skoordynowane przetargi organizowane były dla trzech przedziałów czasowych - roczny, miesięczne i dobowe. W okresie sprawozdawczym trwającym od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej odbywała się:

-          w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2006 r. - na podstawie: „Zasad sko-ordynowanych przetargów na zdolności przesyłowe na wspólnych granicach ČEPS, a.s., E.ON Netz GmbH, PSE-Operator S.A., SEPS, a.s., oraz Vattenfall Europe Transmission GmbH na rok 2006” („Zasady Aukcji 2006");

-          w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. - na podstawie: „Zasad skoordynowanych przetargów na zdolności przesyłowe na wspólnych granicach ČEPS, a.s., E.ON Netz GmbH, PSE-Operator S.A., SEPS, a.s., oraz Vattenfall Europe Transmission GmbH na rok 2007” („Zasady Aukcji 2007").

 

Podstawę współpracy pięciu OSP współpracujących w zakresie alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w ramach systemu skoordynowanych przetargów w okresie sprawozdawczym trwającym od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. stanowiły umowy zawarte pomiędzy tymi operatorami. Umowy te określają również kryteria podziału przychodów uzyskanych przez poszczególnych OSP z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występującymi ograniczeniami systemowymi.

 

Wielkość uzyskanych przychodów

 

W okresie sprawozdawczym PSE-Operator S.A. uzyskał na podstawie umów, o których mowa powyżej, przychody z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występowaniem ograniczeń systemowych w wysokości 161 486 732,16 złotych.

 

Przeznaczenie uzyskanych przychodów

 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Rozporządzenia 1228/2003/WE, Operator Systemu Przesyłowego jest uprawniony do przeznaczenia środków uzyskanych z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występowaniem ograniczeń systemowych na jeden lub więcej z poniższych celów:

 

1.         Zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności (art. 6 ust. 6 lit. a),

2.         Inwestycje sieciowe utrzymujące lub zwiększające zdolności połączeń wzajemnych (art. 6 ust. 6 lit. b),

3.         Jako dochód brany pod uwagę przez organy regulacyjne w trakcie zatwierdzania metod wyliczania taryf sieciowych i/lub oceny czy taryfy powinny być modyfikowane (art. 6 ust. 6 lit. c).

 

W celu wykorzystania środków uzyskanych z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej PSE-Operator S.A. :

a)   utworzył Fundusz Celowy, którego Regulamin przyjęty został Uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. w dniu 25 maja 2006 roku. Źródłem środków finansowych gromadzonych na Funduszu Celowym są dochody PSE-Operator S.A. uzyskane przez OSP z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami księgowo-podatkowymi inwestowanie środków własnych w majątek obywa się w ramach amortyzacji i wyniku finansowego netto. Wyliczony zgodnie z tymi przepisami dochód z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej za 2006 r. przeznaczany został decyzją właściwych organów spółki na cel określony w art. 6 ust. 6 lit. b) Rozporządzenia 1228/2003/WE, czyli na finansowanie planowanych inwestycji sieciowych utrzymujących lub zwiększających zdolności połączeń międzysystemowych.

 

b)   w kalkulacji stawek opłat przesyłowych w Taryfie PSE-Operator S.A. na rok 2007, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 15 grudnia 2006 r., część opisywanych przychodów w wysokości 14 317 000 złotych przeznaczona została zgodnie z celem z art. 6 ust. 6 lit. c) Rozporządzenia 1228/2003/WE, tj. jako dochód brany pod uwagę przez organy regulacyjne w trakcie zatwierdzania taryf sieciowych.

 

Inwestycje sieciowe, o których mowa powyżej mają związek ze zmieniającymi się warunkami pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz spodziewanymi zmianami w latach następnych, przede wszystkim ze względu na przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i wzrastające zapotrzebowanie na moc, w szczególności w okresie letnim. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zawarte w opracowanym przez PSE-Operator S.A. „Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2006 – 2020” i uzgodnione z Prezesem URE w dniu 11 grudnia 2006 r. Planowane inwestycje dotyczą rozwoju zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych z krajami UE, w szczególności zwiększenia możliwości importu energii oraz zwiększenia pewności przesyłania energii elektrycznej liniami wewnątrz kraju.

 

Weryfikacja zgromadzonych danych wskazuje, że środki uzyskane przez PSE–Operator S.A. z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zostały przeznaczone na cele zalecane w art. 6 ust. 6 rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

Data publikacji: 31.07.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry