Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji

Warszawa, dnia 30 lipca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
DPE-490-150(1)/2007/LW  
  Panie/Panowie Prezesi
  Przedsiębiorstw energetycznych
  wytwarzających energię elektryczną
  w wysokosprawnej kogeneracji

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne1), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, „Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia z kogeneracji”. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:

1)   opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW;

2)   innej niż wymieniona w pkt 1”.

Natomiast w myśl art. 9l ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, „Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w  wysokosprawnej kogeneracji, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się jednostka kogeneracji określona we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń”.

„Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii elektrycznej określonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4 pkt 5” (art. 9l ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne).

Zwracam jednocześnie uwagę, iż:

-          wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, „jest sporządzany na podstawie danych dotyczących wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego oraz planowanej w tym roku średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji” (art. 9l ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne);

-          wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przedkłada operatorowi systemu elektroenergetycznego, w terminie do  14.  dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu wytworzenia energii elektrycznej objętej tym wnioskiem” (art. 9l ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne).

 

„W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okres:

1)   roku kalendarzowego należy dołączyć do niego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, sporządzone na podstawie uzyskanej w tym okresie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji;

2)   krótszy niż określony w pkt 1 – dane ilościowe zawarte w tym wniosku podaje się łącznie za okres objęty tym wnioskiem, z podziałem na poszczególne miesiące”;

- art. 9l ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne.

 

Natomiast w myśl art. 9l ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne, „Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3, został przedłożony operatorowi systemu elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6. Odmowa wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie”.

 

            Jednocześnie należy podkreślić, iż pierwsze świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, mogą być wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w okresie jednego lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych w 2007 r. pod warunkiem przedstawienia przez przedsiębiorstwa energetyczne, wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 9l ust. 3 i 4 ustawy – Prawo energetyczne, opinii akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 9l ust. 16 ustawy – Prawo energetyczne, potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2007 r. (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności2)).

            Zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, Minister właściwy do spraw gospodarki został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia, m.in. sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia, sposobów wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, wymagań dotyczących pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, w tym na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji.

 

W związku z powyższym informuję, iż na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji. Natomiast niezbędne załączniki, które będą załączane do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, a których opracowanie jest determinowane postanowieniami ww. rozporządzenia, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, po jego opublikowaniu.

 

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej3), zwanej dalej „ustawą o opłacie skarbowej”, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji powstaje z chwilą złożenia wniosku  o jego wydanie.

Wysokość opłaty skarbowej, określona w załączniku do ww. ustawy, w odniesieniu do  czynności związanych z wydaniem zaświadczenia (świadectwa pochodzenia z kogeneracji) wynosi 17 zł (część II pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)

W myśl art. 7 pkt 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, zwalnia się od opłaty skarbowej:

-   jednostki budżetowe;

-   jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Urzędu Regulacji Energetyki (stanowiące załączniki do wniosku), powinny być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów. Poświadczenie może zostać dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. Dopuszcza się poświadczenie zgodności z oryginałem przez osobę działającą w imieniu przedsiębiorcy, która podpisała również wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji. W takim przypadku należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa (bądź kopię poświadczoną za godność z oryginałem przez przedsiębiorcę) wraz z oryginałem dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej:

od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, koncesji (promesy koncesji) – jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu,

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 

Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m.st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej w sprawach wymienionych w pkt a), powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, numer rachunku Bank PKO S.A. I Oddział Warszawa 91124010371111001003051213.

            Jeżeli do wniosku nie zostanie załączony oryginał potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej, co wiąże się z uniemożliwieniem dokonania czynności urzędowej, Przedsiębiorca zostanie wezwany do uiszczenia stosownej opłaty. Brak uzupełnienia potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej, pomimo wezwania do jego przesłania, stanowi przesłankę zwrotu wniosku, na mocy art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

            Informuję również, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne, karze pieniężnej podlega ten, kto przedkłada Prezesowi URE wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierające dane lub informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  Wiesław Wójcik

 

 1)  Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

2)  Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

3)  Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.

Data publikacji: 31.07.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry