Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie rozstrzygnięć Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu IRiESP

Warszawa, dnia 17 lipca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 8 marca 2007 r. oddalił odwołanie siedmiu spółek dystrybucyjnych (ENEA S.A., ENION S.A., KE ENERGA S.A., ŁZE S.A., ZE Łódź-Teren S.A., STOEN S.A., ZEORK S.A.) od decyzji Prezesa URE z dnia 22 maja 2006 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa URE z dnia 10 lutego 2006 r. o zatwierdzeniu instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w części dotyczącej bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi. W uzasadnieniu wyroku SOKiK stwierdził, że spółki dystrybucyjne nie miały interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym o zatwierdzenie części IRiESP, a tym samym nie mogły mieć przymiotu strony w tym postępowaniu. Wyrok jest prawomocny.

Ponadto, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odrzucił odwołanie jedenastu spółek dystrybucyjnych (ENEA S.A., ENION S.A., KE ENERGA S.A., ŁZE S.A., ZE Łódź-Teren S.A., STOEN S.A., ZEORK S.A., LUBZEL S.A., RZE S.A., ZE Białystok S.A., ZE Warszawa-Teren S.A.) od odpowiedzi Prezesa URE z dnia 9 maja 2006 r. na skargę złożoną przez wymienione spółki na operatora elektroenergetycznego sytemu przesyłowego w trybie art. 23 ust. 5 dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE. Skarga dotyczyła przyjętych w IRiESP metod, zasad i mechanizmów ustanawiających warunki bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz warunki korzystania z sieci przesyłowej.

Treść obu rozstrzygnięć ma istotne znaczenie w procesie zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnych. Potwierdzają one, ze Prezes URE zasadnie przeprowadził postępowanie o zatwierdzenie IRiESP operatora systemu przesyłowego bez udziału spółek dystrybucyjnych a następnie, mimo przedmiotowego odwołania, nie zawiesił postępowań o zatwierdzenie IRiESD.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz

 

Treść wyroku z dnia 8 marca 2007 r. znajduję się na stronie internetowej URE pod adresem: www.ure.gov.pl//ftp/prawo/orzecznictwo/okik/wyroki/2007/xvii_ame_119-06_08-03-2007.pdf

Data publikacji: 17.07.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry