Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2008 roku

Warszawa, dnia 31 maja 2007 r.

 
                       
                          PREZES 
         URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
                 dr Leszek Juchniewicz


Działając na podstawie art. 9a ust. 8b i 8c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”,


ogłaszam


jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg i Ozk, o których mowa w art. 9a ust. 8a ustawy – Prawo energetyczne, obowiązujące w 2008 r. w wysokości:

Ozg = 117,00 [zł/MWh], tj. 97,74% średniej ceny sprzedaży

energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;


Ozk = 17,96 [zł/MWh], tj. 15% średniej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg i Ozk na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowych opłat zastępczych, biorąc pod uwagę:

1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

2) różnicę pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;

3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. 


                         Prezes
           Urzędu Regulacji Energetyki
                
                  z upoważnienia
                     Wiceprezes
                           /-/
                  Wiesław Wójcik

Data publikacji: 31.05.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry