Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

 

 

 

Warszawa, 25 kwietnia 2007 r.

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

 

 1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343), uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, niezależnie od mocy zainstalowanej źródła. Przy tym pod pojęciem kogeneracji rozumie się równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt 33 ustawy – Prawo energetyczne). Zatem wszyscy przedsiębiorcy posiadający źródła spełniające te kryteria są zobowiązani uzyskać stosowną koncesję.
 2. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy posiadają obecnie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, wydaną wg przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne, tj. do dnia 24 lutego 2007 r., nie muszą występować z wnioskiem o udzielenie nowej koncesji – na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji. Istota obu rozwiązań „starego” i „nowego” jest taka sama, wobec tego udzielone dotychczas koncesje zachowują swoją moc. Zmiana dotychczasowego sformułowania „wytwarzający energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła” na „wytwarzający energię elektryczną w kogeneracji”, będzie dokonana sukcesywnie przy rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorstw o jakąkolwiek inną zmianę w udzielonej koncesji (np. z powodu: zwiększenia mocy, zmiany siedziby przedsiębiorstwa, dodania nowej lokalizacji jednostki kogeneracji, przedłużenia terminu ważności koncesji, itp.). Wyżej wymieniona zmiana, może − na wniosek przedsiębiorcy − zostać dokonana także wcześniej.
 3. W myśl art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), „podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, która na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymagała uzyskania koncesji, i zamierzające wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji (…), mogą tę działalność wykonywać na dotychczasowych zasadach do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” (tj. do 24 maja 2007 r.).
 4. Zgodnie natomiast z art. 9l ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, „potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest świadectwo pochodzenia tej energii (…). Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:
  1)
  opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW;
  2)
  innej niż wymieniona w pkt 1.

Zatem z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji mogą wystąpić podmioty wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, spełniające kryteria, o których mowa w art. 3 pkt 38 ustawy – Prawo energetyczne.

Informacje dotyczące procedury ubiegania się o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, zostaną zamieszczone na stronie internetowej URE: www.ure.gov.pl w tzw. „Pakiecie Informacyjnym (CHP)”. 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 26.04.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry