Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych w 2006 roku do wypełnienia obowiązków, określonych w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2007 r.
WICEPREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
Wiesław Wójcik  
   
DPE-461/2007/ZM  

 

Panie / Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw energetycznych
zobowiązanych do wypełnienia obowiązków,
określonych w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy –
Prawo energetyczne

 

wg rozdzielnika

 

 

Szanowni Państwo,

 

Na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343), proszę o przesłanie informacji dotyczących dokonanej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. sprzedaży energii elektrycznej na rzecz odbiorców końcowych w celu zbadania realizacji obowiązków, określonych w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r.).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 ustawy, uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia, albo uiścić opłatę zastępczą.

Ponadto, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 ustawy, do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Proszę załączyć także informacje na temat podejmowanych przez Państwa przedsiębiorstwo działań mających na celu pozyskanie energii elektrycznej ze skojarzenia oraz oryginały lub poświadczone przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa kserokopie:

- oświadczeń wytwórców, że wyprodukowana energia skojarzona spełniła wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657);

- wszystkich otrzymanych ofert sprzedaży energii elektrycznej objętej ww. obowiązkiem zakupu, a także ich wykaz;

- dowodów wniesienia opłaty zastępczej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tytułem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

 

Jednocześnie proszę wskazać nr telefonu oraz e-mail osoby, przewidzianej dokontaktów z przedstawicielami URE.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Urzędu Regulacji Energetyki, powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie może zostać dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Umocowanie osób, o których mowa powyżej, powinno wynikać z przesłanego do Urzędu Regulacji Energetyki aktualnego wyciągu z rejestru przedsiębiorców albo z udzielonego pełnomocnictwa wraz z załączonym oryginałem potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Podmioty, które w roku 2006 nie sprzedawały energii elektrycznej do odbiorców końcowych, powinny przesłać OŚWIADCZENIE, które zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma, wraz z wypełnioną Tab. Nr 1 (tylko wiersze 1 i 1b oraz ewentualnie wiersz 7), zamieszczoną wZałączniku Nr 2.

Jednocześnie wyjaśniam, że zużywanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby przedsiębiorstwa ją produkującego, nie stanowi „sprzedaży doodbiorcy końcowego” i nie podlega ww. obowiązkom.

 

Informuję również, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy – Prawo energetyczne, karze podlega ten, kto odmawia bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28.

W przypadku niejasności i wątpliwości, pytania należy kierować do Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki – tel. (22) 661-62-37 oraz 661-62-36.

Załączniki do niniejszego pisma, w formie elektronicznej, zostały zamieszczone na stronie internetowej URE pod adresem: www.ure.gov.pl.

Wypełnione oświadczenie, tabele oraz wszystkie dodatkowe informacje należy przesłać w formie listownej, a także w formie elektronicznej (e-mail - wyłącznie tabele) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni o daty otrzymania niniejszego pisma, na adres:

 

Dyrektor Zdzisław Muras
Departament Przedsiębiorstw Energetycznych
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
e-mail: monika.guzenda@ure.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
1) Oświadczenie.
2) Dane ogólne za 2006 r.
3) Dane dotyczące zakupu energii skojarzonej oraz sprzedaży energii elektrycznej w 2006 r.
4) Rozdzielnik.

Data publikacji: 17.04.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry