Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w 2007 r.

Warszawa, 5 kwietnia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   

DPE-413-191(1)/2007/LW

 

 

Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw Energetycznych
zobowiązanych do wypełnienia
obowiązku zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepła w 2007 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

W myśl art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności[1], zwanej dalej „ustawą zmieniającą z dnia 12 stycznia 2007 r.”, wypełnienie i ocena wypełnienia obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. nałożonego na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne[2], w brzmieniu dotychczasowym, następuje na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r.), „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 ustawy, do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r.[3], przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, jest zobowiązane do zakupu oferowanej do sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzonych źródłach energii, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie mniejszej niż określona w § 5 tego rozporządzenia. Stosownie do wspomnianego § 5 rozporządzenia, obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła uznaje się za spełniony, jeżeli udział ilościowy zakupionej energii elektrycznej ze skojarzonych źródeł energii przyłączonych do sieci lub wytworzonej we własnych skojarzonych źródłach energii i sprzedanej odbiorcom dokonującym zakupu energii elektrycznej na własne potrzeby, w wykonanej całkowitej sprzedaży energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne tym odbiorcom, wynosi nie mniej niż 15,2% w 2007 r.

 

Natomiast w myśl art. 1 pkt 4 lit. b w związku z art. 14 pkt 1 ustawy zmieniającej z dnia 12 stycznia 2007 r., z dniem 1 lipca 2007 r. art. 9a ust. 8 otrzyma brzmienie:

„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 10:

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) uiścić opłatę zastępczą obliczoną w sposób określony w ust. 8a.”.

 

Zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, Minister właściwy do spraw gospodarki został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia, wielkości i sposobu obliczania udziałów ilości energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, wynikającej z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, lub uiszczenia opłaty zastępczej, w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Według projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2007 r., ww. udziały mają wynosić w II połowie 2007 r. nie mniej niż: 2,5% dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne i 16,5% dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. Jednakże wielkość udziałów może ulec korekcie w ostatecznej wersji rozporządzenia.

 

Jak wynika z powyższych regulacji jedynymi akceptowanymi, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, dokumentami potwierdzającymi wykonanie powyższego obowiązku za 2007 r. będą:

1) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., dokumenty potwierdzające zakup energii elektrycznej ze skojarzonych źródeł energii przyłączonych do sieci lub wytworzenie we własnych skojarzonych źródłach energii i sprzedaż tej energii odbiorcom końcowym oraz oświadczenia wytwórców potwierdzające, że sprzedawana energia elektryczna została wytworzona w podanym okresie, w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w źródłach energii spełniających wymagania zawarte w § 3 i § 4 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2004 r.;

2) w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., przedstawione do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty zastępczej.

 

 

W celu ułatwienia przedsiębiorcom dokumentowania transakcji zakupu energii ze skojarzenia, za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., w URE opracowano nowy wzór oświadczenia wytwórcy ww. energii, potwierdzający, że sprzedawana energia elektryczna została wytworzona w podanym okresie, w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w źródłach energii spełniających wymagania zawarte w § 3 i § 4 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2004 r. Wzór ten został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki − www.ure.gov.pl.

 

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz

 [1] Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
[2] Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343.
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657).
Data publikacji: 05.04.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry