Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne za 2007 r.

Działając na podstawie art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) w związku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r.,w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r. (M.P. Nr 4, poz. 43) informuję, iż w 2007 r. jednostkowa opłata zastępcza po jej waloryzacji wynosi 242,40 zł.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 13.02.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry