Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE corocznej informacji o rozmiarze i przychodach z działalności objętej koncesją osiągniętych w roku poprzednim

Warszawa, dnia 5 lutego 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   
  1. Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr170, poz. 1217) nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w źródłach odnawialnych, niezależnie od ich mocy zainstalowanej, obowiązek uzyskania koncesji. W koncesjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo energetyczne określono szereg warunków mających na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych do zasad określonych w tej ustawie oraz zasad gospodarki rynkowej. Uznaję, że okres jaki upłynął od wydania tych koncesji pozwolił koncesjonariuszom na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych zasad.
  2. Warunki zawarte w wydanych koncesjach dotyczą m.in. sprawozdawczości i udzielania informacji przez przedsiębiorstwa koncesjonowane. Jeden z warunków zobowiązuje koncesjonariuszy do przedstawiania Prezesowi URE do dnia 1 marca każdego roku, informacji o rozmiarze i przychodach z działalności objętej koncesją osiągniętych w roku poprzednim.
  3. Ustawa – Prawo energetyczne nakłada na Prezesa URE szereg obowiązków związanych z regulacją działalności przedsiębiorstw energetycznych. W celu realizacji tych zadań wdrożono narzędzia pozwalające na ocenę samych przedsiębiorstw, jak i prowadzonej przez nie działalności. W procesie gromadzenia informacji niezbędnych dla funkcjonowania tych narzędzi, niezależnie od ww. informacji, pozyskiwane są dane pozwalające ocenić również sposób realizacji warunków zapisanych w koncesji.
  4. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem uproszczenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz zmniejszenia obciążeń nałożonych na koncesjonariuszy, zwalniam koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE corocznej informacji o rozmiarze i przychodach z działalności objętej koncesją osiągniętych w roku poprzednim.

Zwolnienie obowiązuje począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2006, do końca okresu na jaki zostały wydane aktualnie obowiązujące koncesje. W związku z powyższym, w zakresie objętym niniejszym stanowiskiem, nie będą wobec przedsiębiorstw stosowane sankcje, wynikające z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odwołanie niniejszego zwolnienia, koncesjonariusze zostaną o tym fakcie powiadomieni w zindywidualizowany sposób.

Zwolnienie nie dotyczy pozostałych warunków określonych w koncesji, w tym związanych z obowiązkiem informowania Prezesa URE o zmianach w zakresie warunków prowadzenia działalności.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE może żądać od przedsiębiorstwa energetycznego informacji dotyczących prowadzonej działalności, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji : 06.02.2007
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry