Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2985,Pismo-Prezesa-URE.html
2022-08-09, 03:41

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia

Warszawa, dnia 22 stycznia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   

DPE-490-4(1)/2007/LW

 

 

 

Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw Energetycznych
zobowiązanych do wypełnienia
obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne[1] przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy:

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesowi URE) świadectwo pochodzenia, albo

2) uiścić opłatę zastępczą.

 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na brzmienie art. 9e ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym do rozliczenia obowiązku za 2006r. mogą zostać uwzględnione jedynie świadectwa pochodzenia umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2007 roku.

 

W związku z powyższym przypominam, że każdy wniosek o umorzenie świadectw pochodzenia powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz powinien zawierać:

1) załącznik w postaci oryginału dokumentu z Towarowej Giełdy Energii S.A. potwierdzającego ilość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia;

2) oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej[2].

 

Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa URE jest m.st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej w sprawach wymienionych powyżej, powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, numer rachunku Bank PKO S.A. I Oddział Warszawa 91124010371111001003051213.

Ponadto wnioski powinny być składane do URE w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie przed 31 marca 2007r. Zgodnie bowiem z art. 9e ust. 13 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 9a ust. 1, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, umarza w drodze decyzji, świadectwo pochodzenia w całości albo w części. Natomiast art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne stanowi, że do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem wnioski te będą rozpatrywane w trybie i terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Sposób obliczenia wysokości opłaty zastępczej został określony wprost w ustawie – Prawo energetyczne (art. 9a ust. 2). Opłata ta jest obliczana według wzoru:

 

Oz = Ozj x (Eo - Eu)

gdzie:

 

Oz - opłata w danym roku,
Ozj - jednostkowa opłata zastępcza (za 2006r. – 240 zł/MWh),
Eo - ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, wynikająca z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, w danym roku,
Eu - ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, wynikająca ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia w danym roku.

 

Jednocześnie przypominam, że opłata zastępcza powinna także zostać uiszczona do 31 marca 2007r. na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, numer rachunku BGK III/o Warszawa 06 1130 1062 0000 0109 9520 0009.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii[3], obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej uznaje się za spełniony, jeżeli udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż 3,6% w 2006 roku.

 

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217
[2] Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635
[3] Dz. U. z 2005r. Nr 261, poz. 2187
Data publikacji : 23.01.2007
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony