Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 8 stycznia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), decyzją zdnia 29 grudnia 2006 r. zatwierdziłem instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi przedłożoną przez operatora elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego STOEN S.A. Instrukcja ta, wczęści zatwierdzanej przez Prezesa URE weszła w życie od dnia 1 stycznia 2007 r. ibędzie obowiązywała do dnia 30 czerwca 2007 r. zgodnie z wnioskiem strony.

Stosownie do art. 9g ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne operatorzy systemów dystrybucyjnych zamieszczają na swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do publicznego wglądu w swoich siedzibach. Zatwierdzone części instrukcji operatorów systemów dystrybucyjnych nie podlegają zatem publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Jedynym operatorem systemu dystrybucyjnego, którego IRiESD w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dotychczas nie została zatwierdzona jest ENION S.A. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia IRiESD tego operatora zostało zawieszone postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji iKonsumentów z dnia 15 listopada 2006 r. Zarząd ENION S.A. złożył oświadczenie, że dotychczas obowiązująca Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej została dostosowana do zapisów obowiązującej w tym zakresie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 08.01.2007
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry