Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2981,Informacja.html
2022-01-20, 06:50

Informacja

Informacja dotycząca opłaty skarbowej od czynności dokonywanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

UWAGA:  Aktualne informacje dotyczące opłat skarbowych dostępne są w sekcji Biznes

 

Warszawa, dnia 3 stycznia 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), która zastąpiła obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.). W związku z powyższym uprzejmie przedstawiam syntezę najistotniejszych przepisów nowej ustawy o opłacie skarbowej, która może być pomocna podczas dokonywania poszczególnych czynności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

 

I.                    W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) – zwanej dalej: „Ustawą”, opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a)   dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

            Ponadto zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy, opłacie skarbowej podlega - w spra­wie z zakresu administracji publicznej lub w postępo­waniu sądowym - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełno­mocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

II.                  Zgodnie z art. 3 Ustawy, nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wy­danie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione (por. art. 9e ust. 18 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w myśl którego przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z: opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia oraz z opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii).

III.                Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełno­mocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych powyżej, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełno­mocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie (art. 5 ust. 2 Ustawy).

Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa powyżej, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności (art. 5 ust. 3 Ustawy).

 

IV.               W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia[1]);

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku[2]) o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ust. 2 Ustawy).

V.                 W myśl art. 7 pkt 2, 3 i 5 Ustawy, zwalnia się od opłaty skarbowej:

-       jednostki budżetowe;

-       jednostki samorządu terytorialnego;

-       osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

 

 

VI.               Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (por. pkt IX niniejszej informacji) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Organy administracji rządowej obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu obowiązku zapłaty tej opłaty od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji) - art. 8 ust. 3 Ustawy.

VII.             Art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy stanowi, że opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek (art. 9 ust. 2 Ustawy).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty (art. 9 ust. 3 Ustawy).

VIII.           Art. 11 ust. 1 Ustawy nakłada, m.in. na organy administracji rządowej, obowiązek przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej (por. pkt IX niniejszej informacji) zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. W myśl art. 11 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy, informacja, o której mowa powyżej, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:

1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;

 

2) przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

IX.               Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy, organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art. 12 ust. 2 Ustawy stanowi, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

a)     od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) - w przypadku URE jest to Prezydent m.st. Warszawy[3]),

b)     od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu - w przypadku URE jest to:

-       Prezydent m.st. Warszawy[4]) w odniesieniu do wymienionej wyżej czynności, dokonanej w „centrali” URE oraz w Oddziale Centralnym URE, albo

-       prezydent miasta[5]) w którym znajduje się oddział terenowy URE, w którym dokonano wymienionej wyżej czynności.

 

X.                 W myśl art. 19 Ustawy, jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

XI.               Nowe stawki opłaty skarbowej, określone w załączniku do Ustawy, w odniesieniu do czynności związanych z zakresem działania Prezesa URE,       wynoszą[6]):

1)     za przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – 98 zł (część I pkt 20 załącznika do Ustawy),

2)     za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – 44 zł (część I pkt 21 załącznika do Ustawy),

3)     za wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – 24 zł (część I pkt 22 załącznika do Ustawy),

4)     za wydanie decyzji innej niż wymieniona w załączniku do Ustawy, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (z wyjątkiem decyzji umarzającej postępowanie lub wydanej w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym) – 10 zł (część I pkt 53 załącznika do Ustawy),

5)     za wydanie zaświadczenia – 17 zł (część II pkt 21 załącznika do Ustawy),

6)     za wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią – 4244 zł (część III pkt 34 załącznika do Ustawy),

7)     za wydanie innego niż wymienionego w niniejszym załączniku zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wykonywanie działalności gospodarczej – 616 zł (część III pkt 44 załącznika do Ustawy),

8)     za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

-       dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) tj. 308 zł (część III pkt 46 załącznika do Ustawy),

-       treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) tj. 616 zł (część III pkt 46 załącznika do Ustawy),

9)      w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł (część IV załącznika do Ustawy). Opłata ta nie jest pobierana (zwolnienia) w przypadku złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:

 

-       poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów,

-      jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

-       jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy (por. pkt V niniejszej informacji).

 

 

Informuję ponadto, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 246, poz. 1804, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.

 W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia, obowiązany jest załączyć oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej (patrz § 3 ust. 1 zd. pierwsze powołanego rozporządzenia)

 

 

 Prezes

Urzędu Regulacji Energetyki

 dr Leszek Juchniewicz

 (podpis nieczytelny)

 

[1]) Należy zwrócić uwagę, że od dnia 1 stycznia 2007 r., opłata za wydanie zaświadczenia powinna zostać wpłacona już z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, odmiennie niż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

[2]) Należy zwrócić uwagę, że od dnia 1 stycznia 2007 r., opłata za udzielenie koncesji powinna zostać wpłacona już z chwilą złożenia wniosku o udzielenie koncesji, odmiennie niż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

[3])    Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m.st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej w sprawach wymienionych w pkt IX, lit. a, powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, numer rachunku Bank PKO S.A. I Oddział Warszawa 91124010371111001003051213.

[4]) W sprawach wymienionych w pkt IX, lit. b, dotyczących czynności dokonywanych w m.st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego -Prezydenta m.st. Warszawy. Patrz przypis 3.

[5]) W sprawach wymienionych w pkt IX, lit. b, dotyczących czynności dokonywanych w miejscowościach, w których siedzibę mają oddziały terenowe URE, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego (prezydenta miasta w którym znajduje się siedziba oddziału).

[6])      Należy mieć na uwadze, że Ustawa obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 r., nie zawiera obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej od podań i załączników do podań (która była uiszczana do dnia 31 grudnia 2006 r. najczęściej w formie znaków opłaty skarbowej – patrz jednak pkt X).

Data publikacji : 03.01.2007
Data modyfikacji : 21.05.2020

Opcje strony