Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2979,Informacja.html
2022-01-18, 08:41

Informacja

Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE SA, PSE – Operator SA oraz spółek dystrybucyjnych zatwierdzonych na rok 2007

 

W dniach 15 i 16 grudnia 2007 r. Prezes URE zatwierdził i opublikował decyzje zatwierdzające taryfy dla energii elektrycznej, jakie będą obowiązywały odbiorców w roku 2007, odpowiednio: PSE SA i PSE – Operator SA oraz 13 spółek dystrybucyjnych. Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna od nr 52 (518) z dnia 15 grudnia 2006 r. do nr 57 (523) z dnia 16 grudnia 2006 r. Ze względu na wzajemne powiązanie taryf poszczególnych uczestników rynku energii elektrycznej, prace nad przygotowaniem taryf na rok 2007 rozpoczęte zostały pismami do PSE SA oraz PSE − Operator SA z dnia 31 maja 2006 r. Postępowanie administracyjne o zatwierdzenie taryfy jednej spółki nie zostało jeszcze zakończone ze względu na konieczność dalszego wyjaśniania i uzgadniania rozbieżności pomiędzy przedłożeniem spółki a wymaganiami organu regulacyjnego.

Ze względu na konieczność sfinansowania działań wspomagających rozwój odnawialnych źródeł energii i wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła – uregulowanych przepisami ustawy Prawo energetyczne − a także na konieczność zapewnienia niezbędnych środków finansowych na inwestycje modernizacyjne i rozwojowe u wytwórców energii, podwyższeniu uległa cena zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym, a w związku z tym taryfa PSE SA uległa podwyższeniu o 7,4%. Natomiast taryfa PSE – Operator SA uległa obniżeniu o 11,5%, co w głównej mierze wynika ze spadku udziału w kosztach przenoszonych taryfą przesyłową składnika wyrównawczego stawki systemowej, stanowiącego część kosztów wytwarzania energii w ramach kontraktów długoterminowych, oraz rozłożenia kosztów stałych działalności operatora przesyłowego na większy wolumen energii dostarczanej z sieci przesyłowej.

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, łącznie z usługą dystrybucyjną, rosną średnio o 1,12%. Wzrost ten w poszczególnych spółkach jest zróżnicowany w zakresie od 3,16% w ZE Warszawa-Teren SA do spadku -2,22% w Rzeszowskim ZE SA. Podkreślenia wymaga, że koszty obrotu w taryfach spółek dystrybucyjnych wzrosły średnio o 10,17%, natomiast koszty dystrybucji spadły średnio o 7,7%.

Generalnie na wzrost średnich cen energii dla odbiorców końcowych złożyły się, podobnie jak w latach poprzednich, konieczność finansowania rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych i skojarzonych w całości energii dostarczanej odbiorcom końcowym i ich cen, potrzeba stopniowego zapewnienia przedsiębiorstwom sieciowym wynagrodzenia majątku zaangażowanego w działalność koncesjonowaną (taryfa na 2007 rok jest pierwszą taryfą przenoszącą w pełni zwrot z zaangażowanego kapitału), oraz potrzeba zapewnienia podmiotom wytwórczym możliwości finansowania inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych. Na wzrost kosztów obrotu największy wpływ mają oczekiwania wytwórców, w tym przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, których żądania, istotnie przekraczające poziom cen uzasadniony ponoszonymi kosztami, skłoniły Prezesa URE do podjęcia badania tego segmentu rynku pod kątem ew. wykorzystywania siły rynkowej.

W odniesieniu do poszczególnych, wybranych grup odbiorców ceny zaopatrzenia w energię elektryczną zmieniają się w następującym zakresie:

A23 (wielki przemysł, zasilany na napięciu 110 kV): od wzrostu 4,81% w Zamojskiej Korporacji Energetycznej do spadku -1,21% w odpowiadającej jej grupie A24 w LUBZELu,
B23 (duzi odbiorcy zasilani na średnim napięciu): od wzrostu 4,47% w ZE Warszawa-Teren do spadku -4,43% w ZE Łódź-Teren,
C22a i C22b (SME –średni i mały biznes zasilany na niskim napięciu): od wzrostu odpowiednio 3,16% i 3,01% w EnergiiPro do spadku -12% i -8,56% w Enei,
C11 (drobny biznes zasilany na niskim napięciu): od wzrostu 5,08% w ZE Warszawa-Teren do spadku -11,32% w Rzeszowskim ZE,
C12a i C12b (drobny biznes zasilany na niskim napięciu): od wzrostu odpowiednio 4,77% i 4,97% w ZE Warszawa-Teren do spadku -4,35% i -2,83% w ZE Łódź –Teren,
G11 (przeciętni odbiorcy komunalno-bytowi, rozliczani całodobowo): od wzrostu 4,33% w Energia GK do spadku -2,93% w ZEORK,
G12 (odbiorcy komunalno-bytowi, korzystający z energii elektrycznej np. do celów grzewczych): od wzrostu 4,95% w LUBZELu do spadku -1,72% w Enei.

Nierównomierne rozłożenie dynamiki zmian kosztów zaopatrzenia odbiorców w energię w poszczególnych spółkach jest skutkiem jednoczesnego oddziaływania różnorodnych czynników, z różną siłą wpływających na wzrost lub spadek opłat. Spośród najważniejszych wymienić należy:

- nierównomierny udział poszczególnych spółek dystrybucyjnych w korzystaniu z dostaw energii z sieci przesyłowej, co powoduje, że spadek taryfy przesyłowej w różnym stopniu oddziałuje na wynikowe stawki w taryfach spółek,

- ogólny wzrost zapotrzebowania na energię w zróżnicowany sposób rozkłada się w poszczególnych spółkach, co powoduje, że koszty stałe działalności dystrybucyjnej rozkładają się na zróżnicowaną podstawę,

- jednakowy procentowo wzrost wynagrodzenia kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną odnosi się do zróżnicowanej wartości majątku, a ta z kolei odnoszona jest do zróżnicowanej wielkości dostawy, co powoduje nie tylko zróżnicowanie stawek dystrybucyjnych pomiędzy spółkami, ale także zróżnicowanie dynamiki ich zmian.

Zgodnie z obowiązującym przepisem, niezależnie od dynamiki cen średnich, płatność poszczególnych odbiorców nie powinna wzrosnąć więcej niż 5,1%, co w zestawieniu z poziomem wzrostów średnich cen oznacza, iż dla wielu odbiorców nowe taryfy będą niższe od dotychczasowych.

Mając na względzie, że przewidywany poziom średniorocznej inflacji za rok 2006 może wynieść 1,2%, powyższy wzrost nominalny oznacza w istocie utrzymanie jednostkowego kosztu zaopatrzenia gospodarki krajowej w energię elektryczną na dotychczasowym poziomie.

 

  Z upoważnienia Prezesa URE
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
  dr inż. Tomasz Kowalak
  Dyrektor Departamentu Taryf

 

 

 

Warszawa, dnia 18 grudnia 2006 r.

Data publikacji : 18.12.2006
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony