Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie podwyżek cen paliw gazowych

Warszawa, dnia 16 grudnia 2006 r.

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

Komunikat

Prezesa Urzędu RegulacjiEnergetyki

w sprawie podwyżek cen gazu

 

 

W dniu15 grudnia 2006 r. Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA, zaś w dniu 16 grudnia 2006 r. pozostałym przedsiębiorstwom grupykapitałowej PGNiG SA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył do dnia 31marca 2007 r. – upływający z dniem 31 grudnia 2006 r. – okresobowiązywania ustalonych przez nie taryf dla paliw gazowych, zatwierdzającjednocześnie nowe, wyższe ceny tych paliw. Wyższe ceny zatwierdzone zostałyrównież trzem przedsiębiorstwom spoza wymienionej wyżej grupy, tj. KRI Sp. zo.o., ENESTA Sp. z o.o. oraz Linia K&K.

Pozostałeelementy decydujące o wysokości płatności, jakimi obciążani są odbiorcy zadostarczone im paliwa, tj. stawki opłat abonamentowych oraz stawki opłattransportowych (przesyłowych i dystrybucyjnych) pozostają na niezmienionympoziomie.

Decyzje wpowyższej sprawie opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE – Paliwagazowe z dnia 16 grudnia br.

Ceny hurtowe paliw gazowych sprzedawanych przez PGNiG SAwrosną o 9,9% zamiast wnioskowanego wzrostu w wysokości 14,3%.

Ichwysokość przed i po podwyżce przedstawia się następująco:

 

Rodzaj paliwa gazowego

Cena w zł/1000m3

Wzrost w %

aktualnie

obowiązująca

nowa

1

2

3

4

gaz wysokometanowy GZ-50

708,6

778,8

9,91

gaz zaazotowany GZ-41,5

524,0

576,1

9,94

gaz zaazotowany GZ-35

449,0

493,6

9,93

 

Wzrost tenwynika wyłącznie ze wzrostu – w stosunku do cen stanowiących podstawękalkulacji taryfy obecnie obowiązującej – cen importowych gazu ziemnegowysokometanowego oraz konieczności uwzględnienia kosztów wynikających zobowiązku utrzymywania w rezerwiemagazynowej 3% gazu pochodzącego z importu, które to koszty dotychczas nie byłyujęte w kalkulacji taryfy. Wzrost cen importowych gazu spowodowany jest przede wszystkim zmianą formułcenowych, według których rozliczany jest gaz pochodzący z kontraktu jamalskiegooraz z tzw. zakupów spotowych, który pociąga za sobą wzrost ceny gazu nabywanego w ich ramach odpowiednio o 14,6% i 10,7%.

Wzrost cen – pochodzących ze źródeł krajowych –gazów zaazotowanych (GZ-41,5 i GZ-35), wynika z koniecznościniepogarszania relacji między jednostkami ciepła uzyskiwanymi ze spalania tychgazów a jednostką ciepła uzyskiwaną ze spalania gazu wysokometanowego. Taki bowiem sposób ustalania cen równoważy interesyodbiorców zaopatrywanych w gaz pochodzący wyłącznie z tanich źródeł krajowych zinteresem odbiorców zaopatrywanych w gaz pochodzący zarówno ze źródełkrajowych jak i z importu, a jednocześnie skutkuje niższym wzrostem cen gazuwysokometanowego niż ten, który wynikałby ze wzrostu kosztów jego zakupu ikonieczności utrzymania rezerwy magazynowej.

Podwyżka hurtowej ceny gazu wysokometanowegooznacza średni wzrost płatności jakimi zostaną obciążeni odbiorcy przyłączenido sieci przesyłowej od 8,0 do 8,8% (przy czym najwyższy wzrost dotyczynajwiększych odbiorców, tj. zakładów azotowych i dużych elektrociepłowni), dlaktórych płatność za gaz ma znacznie większą wagę niż za usługę przesyłową. Natomiastpodwyżka cen gazu zaazotowanego skutkuje wzrostem płatności od 7,5 do 8,8%.

Wzrost cen paliw gazowych sprzedawanych przez dystrybucyjnespółki gazownicze jest następstwem wzrostu cen tych paliw nabywanych od PGNiGSA. Wzrost średniej ceny dostawy gazu dla odbiorców spółek dystrybucyjnychbędzie niższy niż dla odbiorców bezpośrednich PGNiG SA i średnio wynosić będzie6,0% (w zależności od grupy taryfowej i spółki dystrybucyjnej wahać się będzieod 4,0% do 8,8%). Najmniejszy wzrost dotyczyć będzie grup taryfowych, w którychrozliczani są odbiorcy komunalno-bytowi. Przykładowo dla odbiorcy gazu wysokometanowegozużywającego gaz na potrzeby:

- przygotowania posiłków (grupa W-1)− 4,0%,

- przygotowania posiłków ipodgrzania wody (grupa W-2) − 5,2%,

- przygotowania posiłków, podgrzaniawody i ogrzania mieszkań (grupa W-3) − 5,9%.

Dla przeciętnego odbiorcypowyższych grup, płatności w skali roku zwiększą się odpowiednio o: 10 zł, 40zł oraz 160 zł, przy kwotach dotychczasowych płatności wynoszących w skali rokudla tych odbiorców odpowiednio: 230 zł, 770 zł i 2 750 zł.

Jednocześnie w dniu 14 grudnia br. Prezes URE podpisałdecyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnegowysokometanowego na rok 2007 ustalonej przez przedsiębiorstwo EuRoPol GAZ SA.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 16.12.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry