Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne) za 2006 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2006 r.

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy tym zgodnie z zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657), „do energii elektrycznej podlegającej obowiązkowi zakupu zalicza się energię elektryczną wytworzoną w skojarzonym źródle energii”. Natomiast „przez skojarzone źródło energii rozumie się jednostkę wytwórczą wytwarzającą energię elektryczną i ciepło ze sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie co najmniej 70 %, obliczoną jako średnioroczna w poprzednim roku kalendarzowym” (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

 

Wobec sytuacji, w której Polska nie wypełniła ciążącego na niej obowiązku implementacji przepisów Dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (Dz. U. UE L z 2004 r. Nr 52, poz. 50 – dalej zwaną: Dyrektywą), do krajowego porządku prawnego, pomimo upływu terminu wskazanego w Dyrektywie na jej transpozycję i pojawiającymi się głosami o możliwości zaliczenia energii elektrycznej produkowanej z oszczędnością 10 % paliwa pierwotnego, na potrzeby wypełnienia obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła za 2006 r., zatem bezpośredniego stosowania Dyrektywy, uprzejmie informuję, że energia elektryczna nawet jeśli spełnia parametry określone w Dyrektywie, o ile nie spełnia wymogów stawianych przez prawodawstwo krajowe, nie może zostać uznana do wypełnienia obowiązku zakupu energii elektrycznej ze skojarzenia, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne za 2006 r.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz

Data publikacji: 07.12.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry