Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie przygotowania wniosku o przedłużenie ważności koncesji

Warszawa, dnia 10 listopada 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
   

W 2008 roku mija okres ważności pierwszych koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są dalszym prowadzeniem koncesjonowanej działalności energetycznej, powinni z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć do Prezesa URE wnioski o przedłużenie okresu obowiązywania tych koncesji.

I. Podstawa prawna i terminowość złożenia wniosku o przedłużenie ważności koncesji.

Podstawą prawną decyzji Prezesa URE o przedłużeniu ważności koncesji jest art. 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).

Zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Natomiast zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W przypadku złożenia przez Koncesjonariusza wniosku o przedłużenie ważności udzielonej mu koncesji, w terminie wskazanym w art. 39 ustawy, tj. nie później niż na 18 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania tej koncesji, wniosek taki jest rozpatrywany jako wniosek o zmianę koncesji.

Natomiast w przypadku niedotrzymania przez Koncesjonariusza terminu, o którym mowa wyżej, brak jest podstaw do dokonania zmiany w już udzielonej koncesji i przedłużenia terminu jej obowiązywania. Niemniej jednak, Koncesjonariusz, który zamierza nadal wykonywać swoją działalność może ubiegać się o udzielenie nowej koncesji, zgodnie z brzmieniem art. 32 ustawy – Prawo energetyczne. Koncesja taka może zostać udzielona przed wygaśnięciem terminu dotychczasowej koncesji, jednak z nowym okresem ważności wchodzącym w życie w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obowiązującej koncesji.

Złożenie wniosku o przedłużenie ważności koncesji (wniosku o zmianę koncesji) wymaga zawsze uiszczenia opłaty skarbowej w formie znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy z załączników (który może zawierać wiele stron), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

II. Zakres dokumentacji wniosku o przedłużenie ważności koncesji.

Przedłużenie ważności koncesji jest tożsame z uznaniem przez organ koncesyjny, że przedsiębiorca spełnia wskazane ustawą – Prawo energetyczne warunki wykonywania działalności koncesjonowanej na kolejny okres. Tak więc Prezes URE, przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o udzieleniu koncesji, musi zbadać, czy przedsiębiorca nadal spełnia wszystkie wymagane warunki określone w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz czy stan formalno-prawny z dnia udzielenia koncesji nie uległ zmianie. W tym celu wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć aktualne dokumenty, o których mowa w art. 35 ustawy.

1. Dokumenty wskazujące, że przedsiębiorca spełnia warunki organizacyjne oraz posiada możliwości finansowe zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją:

1) aktualny odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców, bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności członków zarządu spółki (spółki z o.o. i spółki akcyjnej) lub właścicieli (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), czy współwłaścicieli przedsiębiorstwa (spółka cywilna i spółka jawna),
3) decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku, gdy brak informacji dot. NIP na przekazywanych dokumentach,
4) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji,
5) oświadczenie przedsiębiorcy, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych posiadają świadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów ustawy – Prawo energetyczne,
6) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa,
7) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne,
8) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów oraz zdolność płatniczą i kredytową przedsiębiorcy,
9) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty wymienione w pkt 1) – 8) muszą być aktualne, tzn. uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi URE. Poza tym, informacja z Krajowego Rejestru Karnego musi być oryginałem, bądź kopią poświadczoną notarialnie.

W celu ograniczenia ilości przesyłanych dokumentów do niezbędnego minimum, Prezes URE może wykorzystać w postępowaniu w sprawie przedłużenia ważności koncesji, będące w jego posiadaniu, dokumenty dotyczące danego przedsiębiorcy. Jeżeli, któryś z wymienionych powyżej dokumentów był przekazywany do URE (w przypadku dokumentów wymienionych w pkt 1) – 8) w ciągu ostatnich 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę złożenia wniosku o przedłużenie ważności koncesji), wówczas do wniosku należy załączyć taką informację oraz wskazać daty i numery pism a także komórkę organizacyjną URE będącą adresatem korespondencji. W takich przypadkach nie jest konieczne powtórne przekazywanie tych dokumentów.

2. Dokumenty wskazujące, że przedsiębiorca spełnia warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją (stosownie do rodzaju koncesji), w tym w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do sieci, obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie objętym koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, itp.),
2) parametry techniczne urządzeń służących do wytwarzania paliw lub energii wraz z oceną stanu technicznego tych urządzeń; w przypadku wytwarzania energii podać rodzaj wykorzystywanego paliwa,
3) opis sieci wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją, wraz ze schematami tych sieci,
4) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
5) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę obiektów, sieci i instalacji elektroenergetycznych,
6) decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów, sieci i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności (o ile była wymagana),
7) uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności w zakresie warunków technicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego,
8) decyzja określająca warunki techniczne przyłączenia do sieci (tzw. warunki przyłączenia do sieci) lub tzw. umowa przyłączeniowa.

Jeżeli powyższe dokumenty zostały przekazane Prezesowi URE w poprzednich postępowaniach dotyczących udzielenia albo zmiany koncesji lub też w innych postępowaniach prowadzonych przez Prezesa URE i zachowały swoją aktualność, to mogą zostać wykorzystane w toczącym się postępowaniu w sprawie przedłużenia ważności koncesji. W tym przypadku wnioskodawca składa stosowne oświadczenie pod rygorem określonym w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)[1].

Wszystkie dostarczane do URE dokumenty (określone zarówno w pkt 1., jak i w pkt 2.) muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów. Dopuszcza się poświadczenie zgodności z oryginałem przez osobę działającą w imieniu przedsiębiorcy, która podpisała również wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Urzędowego potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem może także dokonać prowadzący sprawę pracownik URE, w takim przypadku opłata skarbowa (wnoszona w formie znaków opłaty skarbowej) wynosi 3,00 zł. za 1 stronę, zgodnie z postanowieniami ustawy o opłacie skarbowej.

III. Zmiany przepisów prawa, które nastąpiły w okresie obowiązywania koncesji.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) oraz zmianami ustawy – Prawo energetyczne, które zaistniały w okresie obowiązywania koncesji udzielonych przez Prezesa URE, wniosek o przedłużenie ważności koncesji powinien uwzględniać wszystkie nowe elementy aktualnie wymagane w toku postępowań koncesyjnych, w szczególności zaś dotyczyć: zmiany numeru REGON na NIP, uzupełnienia koncesji o numer w rejestrze przedsiębiorców lub numer w ewidencji działalności gospodarczej, doprecyzowanie rodzaju koncesji – przesyłanie lub dystrybucja.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) – udzielane są odrębne koncesje na działalność w zakresie przesyłania oraz w zakresie dystrybucji paliw lub energii, w zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. W związku z powyższym, w przypadku przedłużania ważności koncesji na przesyłanie i dystrybucję przedsiębiorca powinien poinformować w jakim zakresie prowadzi działalność koncesjonowaną – czy w zakresie dystrybucji, czy też w zakresie przesyłania.

Ponadto, ze względu na liczne zmiany w przepisach prawa (przytoczonych powyżej ustaw) konieczna stała się zmiana treści zapisów „Warunków prowadzenia działalności”, określonych w udzielonych przedsiębiorstwom wcześniej koncesjach. W związku z tym zostały opracowane nowe, znacznie zliberalizowane wzory decyzji koncesyjnych, a w konsekwencji ograniczeniu uległy obowiązki nakładane na Koncesjonariuszy. Mając na uwadze postanowienia art. 48 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Prezes URE również w toku postępowania w sprawie przedłużania okresu ważności koncesji przekaże każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy informację o szczególnych warunkach wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, które za zgodą Koncesjonariusza mogą zostać określone w koncesji. Jeżeli więc przedsiębiorca wyrazi zgodę na zmianę warunków wykonywania działalności objętej daną koncesją, to zostaną dokonane stosowne zmiany w tej koncesji. Przy czym należy pamiętać, że – jak wskazano powyżej – dokonanie niektórych zmian wynika z konieczności dostosowania zapisów w treści koncesji do aktualnie obowiązującego prawa.

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  /-/
   
 

Wiesław Wójcik

 [1] Zgodnie z treścią art. 233 § 1 kk, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Data publikacji : 10.11.2006
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry