Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie kosztów działań interwencyjnych podejmowanych przez PSE-Operator S.A. w związku z nadzwyczajną sytuacją w KSE spowodowaną falą upałów

Warszawa, dnia 28 lipca 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

 

 

Utrzymująca się od dłuższego czasu fala upałów – na skalę nie notowaną od kilkuset lat – stanowi przyczynę istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Należy podkreślić, że problem ten dotyczy nie tylko Polski, ale całego regionu, jakkolwiek skala komplikacji związanych z chłodzeniem jednostek wytwórczych w największym stopniu dotyczy naszego kraju. Poziom zagrożenia dla stabilności pracy systemu elektroenergetycznego jest nieprzerwanie monitorowany przez wszystkich regulatorów zgrupowanych w Council of European Energy Regulators (CEER).

W związku z zaistniałą sytuacją, Operator Systemu Przesyłowego podejmuje na bieżąco niezbędne działania zaradcze dla zapewnienia stabilnej pracy KSE, co może u użytkowników systemu - uczestników rynku powodować wzrost kosztów działalności i negatywnie wpływać na ich kondycję ekonomiczną. Staje się to podstawą do wysuwania roszczeń finansowych względem PSE-Operator S.A.

Działania podejmowane przez PSE-Operator SA wynikają z nałożonych na to przedsiębiorstwo ustawowych obowiązków, określony w art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, a powodujące je anomalne warunki pogodowe noszą cechy zdarzenia o charakterze siły wyższej. Trudno zatem oczekiwać, by konsekwencje ekonomiczne zaistniałej sytuacji mogły zostać przypisane wprost temu podmiotowi. Z drugiej strony, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, przenoszenie na odbiorców kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego realizowane jest w ustawowo określonym trybie, wymagającym spełnienia określonych warunków. Koszty te muszą należeć do kategorii zakwalifikowanej jako uzasadnione, a ich wysokość, w sposób właściwy udokumentowana, musi być pozytywnie zweryfikowana. Służy temu postępowanie administracyjne wszczynane na wniosek przedsiębiorstwa, zakończone pozytywną decyzją administracyjną. W postępowaniu tym istotną kolejną przesłanką jest potrzeba równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, która musi mieć zastosowanie także do przedmiotowej sytuacji. Trudno bowiem akceptować oczekiwanie, ze całe ryzyko gospodarcze – także to związane z sytuacjami obiektywnymi i nieprzewidzianymi – będzie natychmiast i w całości przenoszone na odbiorców.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że konsekwencje ekonomiczne działań PSE-Operator S.A., podejmowanych w związku z zaistniałą sytuacją, mogą być przedmiotem postępowania taryfowego, wszczętego na wniosek strony. Stosowna decyzja podjęta zostanie po dokonaniu kompleksowej oceny tego przedłożenia.

 

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji : 28.07.2006
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry