Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca Stanowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne)

Warszawa, 19 lipca 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   Odmowy przyłączenia podmiotów do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, głównie w odniesieniu do V grupy przyłączeniowej, naruszają, w mojej ocenie, elementarne prawa obywateli Rzeczypospolitej do korzystania z podstawowego dobra cywilizacyjnego, jakim jest energia elektryczna.

Odwołania odbiorców, jakie napływają do URE i analiza przedkładanych przez przedsiębiorstwa energetyczne ocen efektywności inwestycji przyłączeniowych dowodzą jednoznacznie iż powodem odmowy nie jest brak warunków ekonomicznych przyłączenia, a de facto przyjęcie błędnych założeń do sporządzenia takich ocen. Najczęściej występują nieprawidłowości polegające na:
- przyjmowaniu wpływów pieniężnych z tytułu przyłączenia podmiotu, dla całego okresu analizy, na podstawie przychodów z zastosowaniem cen i stawek opłat zawartych w obowiązującej taryfie,
- sporządzaniu rachunku ekonomicznego łącznie dla działalności dystrybucji i obrotu,
- nie uwzględnianiu udziału mocy przyłączeniowej podmiotu w stosunku do zdolności przepustowej sieci, w wielkości nakładów inwestycyjnych przyjmowanej do rachunku,
- przyjmowaniu do oceny efektywności wartości granicznej wskaźnika IRR, ustalanej według innej zasady, niż określona przeze mnie w Stanowisku z dnia 30 grudnia 2005 r.

Nieprawidłowości te trzeba szybko skorygować a do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji należy zastosować metodę, która pozwoli na określenie rzeczywistych wpływów z przyłączenia odbiorców, poprzez wyeliminowanie ew. przesunięcia przychodów między grupami.

Zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo energetyczne, przy zatwierdzaniu taryf dla energii elektrycznej przedsiębiorstwo uzyskuje przychody w wysokości pozwalającej na pokrycie planowanych uzasadnionych kosztów własnych (koszty operacyjne, podatki, amortyzacja), kosztów przeniesionych i zwrot z kapitału zaangażowanego w tę działalność. W tym kontekście taryfa, jako całość, zapewnia spełnienie ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną jest ustalany jako iloczyn średnioważonej stopy zwrotu z kapitału WACC oraz wartości regulacyjnej aktywów, a więc przyrost majątku trwałego wynikający z przekazania inwestycji do eksploatacji powoduje wzrost wielkości zwrotu z kapitału dla przedsiębiorstwa. Budowa sieci elektroenergetycznych wraz z przyłączami, które są własnością przedsiębiorstw energetycznych, jest wynagradzana w taryfach w relacji do poniesionych nakładów inwestycyjnych netto (po odliczeniu wniesionych opłat za przyłączenie). Przedsiębiorstwo ma zapewnione w taryfie przychody na obsługę kapitału zaangażowanego w przyłączenia odbiorców, dla działalności dystrybucyjnej ogółem. Jednak z powodu swobody przedsiębiorstwa w zakresie alokowania zwrotu z kapitału, w kalkulacji taryfy, do poszczególnych grup odbiorców, wynik finansowy może być faktycznie uzyskiwany w grupach innych niż Gxx, co pozornie czyni inwestycje przyłączeniowe w tej grupie nieopłacalnymi.

Z tego powodu, dla potrzeb oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, wpływy pieniężne, z tytułu realizacji konkretnego projektu inwestycyjnego, należy obliczać wg identycznej zasady jak przychód regulowany dla przedsiębiorstwa, w działalności dystrybucji. Należy przyjąć założenie, że wpływy przedsiębiorstwa z tytułu przyłączenia nowego odbiorcy są sumą pokrywanych przez taryfy kosztów dystrybucji związanych z zapewnieniem dostaw energii temu odbiorcy oraz zwrotu z kapitału, w wielkości wynikającej z iloczynu WACC oraz wartości netto przyłącza i sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, pomniejszonej o wniesioną opłatę za przyłączenie. Zwrot z kapitału należy uwzględnić w każdym roku okresu objętego rachunkiem, w relacji uwzględniającej umorzenie majątku sieciowego. W ten sposób w analizie zostaną uwzględnione faktyczne wpływy, które uzyskuje przedsiębiorstwo z tytułu przyłączenia nowych odbiorców, w tym również wpływy, które są uzyskiwane w innych grupach taryfowych, z tytułu zwrotu z kapitału zaangażowanego w przyłączenia odbiorców grup Gxx.

W przypadku przedsiębiorstw regulowanych, gdy przychody zapewniają pokrycie kosztów, analiza efektywności ekonomicznej inwestycji nie jest wrażliwa na wydatki związane z kosztami zaopatrzenia w energię, ponieważ znajdują one odzwierciedlenie również po stronie wpływów, dlatego też te elementy mogą być pominięte w analizie.

W związku z tą metodą ustalania wpływów ze zrealizowanego projektu inwestycyjnego, do analizy efektywności ekonomicznej inwestycji (dla wszystkich grup przyłączeniowych) można przyjąć wprost przepływy gotówki netto, które stanowią:
- nakłady inwestycyjne (przepływ ujemny) - dla okresu realizacji inwestycji,
- opłaty za przyłączenie (przepływ dodatni),
- amortyzacja i zwrot z kapitału, z uwzględnieniem opodatkowania (przepływ dodatni) – dla pozostałych lat okresu objętego rachunkiem.

Utrzymuję w mocy moje dotychczasowe wytyczne w sprawie uwzględniania w rachunku efektywności ekonomicznej udziału mocy przyłączeniowej przyłączanego podmiotu w stosunku do zdolności przepustowej sieci oraz przyjmowania wartości granicznej IRR.

Przedstawiając powyższe zobowiązuję Przedsiębiorstwa, będące stronami w prowadzonych przeze mnie postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących odmów przyłączenia do sieci, w tym zgłoszenia zastrzeżeń, do przeprowadzenia powtórnej analizy wydanych odmów przyłączenia do sieci, z uwzględnieniem przesłanek przedstawionych w niniejszym komunikacie.

W przypadkach, w których wyniki przeprowadzonych analiz, sporządzonych zgodnie z niniejszym komunikatem, będą wskazywać na istnienie ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej, Przedsiębiorstwo nadsyła właściwemu terenowo oddziałowi terenowemu URE kopię projektu umowy o przyłączenie do sieci (w którym wysokość opłaty przyłączeniowej ustalono na podstawie ryczałtowych stawek zawartych w taryfie) wraz z kopią warunków przyłączenia oraz informacją, czy i kiedy projekt ten został przesłany przyłączanemu podmiotowi. Upoważni mnie to do umorzenia z urzędu – jako bezprzedmiotowego – prowadzonego postępowania administracyjnego w tej sprawie.

W pozostałych przypadkach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego komunikatu, Przedsiębiorstwa powinny przedstawić powtórnie analizy opłacalności przyłączenia, uwzględniając moje Stanowisko z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz wytyczne zawarte w niniejszym komunikacie.

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji : 20.07.2006
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry