Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2960,Pismo-Prezesa-URE.html
2022-01-20, 07:03

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do WP Energia Sp. z o.o., dotyczące kompetencji Prezesa URE do udzielania koncesji jednostkom organizacyjnym podległym MON lub przez niego nadzorowanym i zatwierdzania taryf dla ciepła przedstawianych przez te jednostki

Warszawa, dnia 3 lipca 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
BPR- 0732-8(1)/2006/RT  

Pan
Piotr Jabłoński
Prezes Zarządu
WP Energia Sp. z o.o.
ul. Królewska 1
00-065 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 maja 2006 r., znak WPE/PJ/292/06,

, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Zgodnie z art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708), w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 maja 2005 r., organem właściwym w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych jest inspekcja gospodarki energetycznej powołana przez tego ministra w uzgodnieniu z Prezesem URE.

Decyzją Nr 113/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 51) została powołana Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej (WIGE).

Zgodnie z pkt 8 ppkt 6a tej decyzji, dodanym przez decyzję Nr 377/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 199), do zakresu kompetencji i obowiązków Szefa WIGE należy m.in. udzielanie koncesji i zatwierdzanie taryf dla ciepła przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne, powołane przez jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1 (czyli jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane).

Przepis ten, w ślad za art. 21a ustawy - Prawo energetyczne, reguluje właściwość WIGE podmiotowo, tj. poprzez wskazanie podmiotów, dla których WIGE jest organem właściwym w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią. Oznacza to, że dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w pkt 1 cytowanej wyżej decyzji Nr 113/MON Ministra Obrony Narodowej, to właśnie WIGE będzie właściwa w sprawie udzielania koncesji i zatwierdzenia taryfy – niezależnie od charakteru odbiorców zasilanych w ciepło przez to przedsiębiorstwo, a zatwierdzona taryfa będzie obowiązująca zarówno dla odbiorców podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jak i dla odbiorców „zewnętrznych”.

Na uwagę zasługuje fakt, że Minister Obrony Narodowej wydał wspomniane wyżej decyzje w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, co oznacza, że między obu organami nie występuje spór kompetencyjny w tym zakresie.

 

  Z poważaniem
   
  (podpis nieczytelny)
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:
Pan Radosław Sikorski
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Data publikacji : 03.07.2006
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony