Nawigacja

Stanowisko Prezesa URE

w sprawie finansowania kosztów obudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej przyłączem kablowym instalacji i sieci podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej

Warszawa, 27 czerwca 2006 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr Leszek Juchniewicz
   
 

 

W związku ze stosowaniem przez przedsiębiorstwa energetyczne różnych praktyk w zakresie dotyczącym pokrywania kosztów obudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego, w odniesieniu do podmiotów starających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przyłączem kablowym, zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej, kierując się obowiązkiem kontrolowania stosowania taryf, wynikającym z postanowień art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), uznaję za konieczne przedstawienie mojej interpretacji postanowień taryf w tym zakresie.

W aktualnie obowiązujących taryfach funkcjonują dwa brzmienia zapisów regulujących tę kwestię:

Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla IV i V grupy przyłączeniowej dla przyłącza kablowego uwzględniają koszty zakupu i montażu złącza kablowego i szafki złączowo – pomiarowej lub szafki złączowej w przypadku budynków wielolokalowych, w których lokalizacja układów pomiarowych nie pokrywa się z lokalizacją złącz kablowych.”

lub

Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla IV i V grupy przyłączeniowej dla przyłącza kablowego uwzględniają koszty zakupu i montażu złącza kablowego rozumianego jako:
- obudowa złącza wraz z jego wyposażeniem oraz
- obudowa układu pomiarowo - rozliczeniowego wraz z wyposażeniem związanym z zabezpieczeniem przedlicznikowym i montażem licznika (nie ma zastosowania
do przyłączy do budynków wielolokalowych, w których lokalizacja układów pomiarowych nie pokrywa się z lokalizacją złącz kablowych.

Intencją powołanych wyżej postanowień było, pomimo odmiennego ich brzmienia, ustalonego we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, stworzenie jednakowych warunków przyłączenia, na terenie kraju, dla podmiotów IV i V grupy przyłączeniowej, przyłączanych przyłączem kablowym, poprzez określenie podmiotu zobowiązanego do zakupu i sfinansowania obudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Powołane postanowienia taryfy należy rozumieć jako obowiązek zakupu i montażu złącza oraz szafki zabezpieczającej złącze i układ pomiarowo – rozliczeniowy, przez przedsiębiorstwo energetyczne, a w przypadku budynków wielolokalowych, gdy lokalizacja układów pomiarowych nie pokrywa się z lokalizacją złączy kablowych, ograniczenie tego obowiązku przedsiębiorstwa do zapewnienia jedynie obudowy złącza. W przypadku, gdy lokalizacja układu pomiarowo – rozliczeniowego pokrywa się z lokalizacją złącza na ogół stosowane jest złącze zintegrowane z układem pomiarowym, a więc występuje wspólna obudowa złącza i układu pomiarowego. Jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zamierza zastosować inne rozwiązanie techniczne, powinno zapewnić zarówno obudowę złącza jak i układu pomiarowo – rozliczeniowego. Dotyczy to zarówno rozwiązań modułowych jak i szafek instalowanych niezależnie, w każdym przypadku, gdy warunki przyłączenia przewidują ich lokalizację w miejscu ogólnodostępnym.

Pragnę zwrócić uwagę na okoliczność, że przedsiębiorstwa energetyczne w warunkach przyłączenia wydawanych dla przyłączy kablowych, określają lokalizację układów pomiarowo – rozliczeniowych w miejscach ogólnodostępnych, zazwyczaj na działce odbiorcy, w linii ogrodzenia. Na mocy przepisów § 17 pkt 7) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6) odbiorca energii elektrycznej zabezpiecza przed uszkodzeniem układ pomiarowo – rozliczeniowy i zabezpieczenia główne na warunkach ustalonych w umowie, jeżeli znajdują się na terenie lub w obiekcie odbiorcy. A więc w sytuacji umieszczenia tego układu w miejscu ogólnodostępnym, na warunkach przedsiębiorstwa i w celu ułatwienia przedsiębiorstwu dostępu do odczytów liczników, to przedsiębiorstwo powinno zabezpieczyć układ przed zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiedniej obudowy uniemożliwiającej lub ograniczającej możliwość jego zniszczenia, ponieważ w przypadku zniszczenia układu zlokalizowanego w miejscu ogólnodostępnym przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z wymianą lub naprawą tego układu, a także narażone jest na straty związane z nieprawidłowym pomiarem pobranej energii elektrycznej w okresie niesprawności układu pomiarowego.

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne, w taryfach których przyjęto zapis w pierwszym brzmieniu, interpretują go w sposób niekorzystny dla odbiorców, a mianowicie przerzucają na przyszłego odbiorcę obowiązek sfinansowania szafki zabezpieczającej układ pomiarowo – rozliczeniowy. Interpretacja tego postanowienia jest błędna oraz świadczy o braku woli jego stosowania zgodnie z intencją, dla której wspomniany zapis znalazł się w taryfie.

Przedstawiając powyższe zwracam się do Zarządów przedsiębiorstw energetycznych, które nieprawidłowo interpretują postanowienia taryfy, o zaniechanie działań polegających na przerzucaniu na podmioty IV i V grupy przyłączeniowej, przyłączane przyłączem kablowym, obowiązku zakupu i sfinansowania właściwej obudowy zabezpieczającej układ pomiarowo – rozliczeniowy. Działania te uznaję jako stosowanie przez przedsiębiorstwa warunków innych, niż wynikające z zatwierdzonej przeze mnie taryfy.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 27.06.2006
Data modyfikacji: 27.06.2006

Opcje strony

do góry