Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gazowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

 
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora gazowego systemu przesyłowego – OGP Gaz-System Sp. z o.o., decyzją z dnia 21 czerwca 2006 r. zatwierdziłem instrukcję ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem operatora, ustaliłem datę wejścia w życie zapisów tej instrukcji na dzień 1 sierpnia 2006 r. Integralną część decyzji, oprócz samej Instrukcji, stanowi wykaz zmian wprowadzonych do niej w toku postępowania administracyjnego. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność dalszej pracy nad rozwojem rynku gazu postanowiłem ustalić okres obowiązywania instrukcji na 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Przypominam, że stosownie do art. 9g ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne każdy operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzonej części IRiESP, jest zobowiązany do przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia tej części instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, która dotyczy bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia. Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego uwzględnia w opracowanej przez siebie instrukcji wymagania określone w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego IRiESP.

Zatwierdzona część Instrukcji w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki tutaj.

Wykaz zmian wprowadzonych do IRiESP w postępowaniu o jej zatwierdzenie

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz

{PODZIEL}Najistotniejsze zmiany zapisów części II IRiESP Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi.

 

Z treści całego dokumentu usunięto wyraz „zasady” zastępując go w zależności od kontekstu zwrotami sposoby, procedury lub warunki.

Na wstępie części II IRiESP wprowadzono definicje, których treść jest zgodna z treścią definicji zawartych w części I IRiESP.

 

 1. Punkt 1 Zgłaszanie umów przesyłowych do realizacji został przeniesiony do części II IRiESP z części I IRiESP (pkt. 8 w wersji opublikowanej – Nominacje i renominacje ilości paliwa gazowego).

 

W niniejszym punkcie zostały wprowadzone następujące zmiany:

 

 • Wprowadzono zapisy zobowiązujące strony do określenia w umowie o świadczenie usług przesyłania (dalej umowa przesyłowa) minimalnych ilości paliwa gazowego, które muszą być przekazane do systemu w punktach wejścia oraz uwzględniane w składanych dla tych punktów nominacjach (pkt. 2.1.6). Niniejsza zmiana wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw do odbiorców z uwzględnieniem występujących ograniczeń systemowych.
 • Doprecyzowano postanowienia określające terminy dokonywania czynności związanych z nominacjami i renominacjami.
 • Wprowadzono zapisy umożliwiające tworzenie grup punktów wyjścia, dla których będzie oceniana łącznie niezgodność realizacji z nominacjami (pkt 2.1.11). Niniejsza zmiana pozwoli na osiągnięcie lepszej trafności prognoz dla punktów wyjścia zasilających jeden obszar (dotyczy głównie sieci dystrybucyjnych).
 • Zwiększono limit dopuszczanej różnicy pomiędzy zatwierdzoną nominacją a realizacją z 5% do 10% (pkt. 2.3.12.)
 • Dodano postanowienia pozwalające na sprawdzenie zgodności złożonych przez ZUP nominacji - OSP oraz operatorom systemów współpracujących. W tym celu należy określić w nominacjach lub renominacjach dotyczących punktów wejścia lub wyjścia znajdujących się na styku systemu przesyłowego OSP z systemem innego operatora, w których doba gazowa rozpoczyna się o innej godzinie niż w systemie OSP, ilości paliwa gazowego na poszczególne godziny każdej doby gazowej (pkt 2.3.13).
 • Wprowadzono postanowienia zgodnie, z którymi możliwe jest złożenie renominacji, do końca bieżącej doby gazowej, w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej (pkt 2.5.2.6).

 

 1. W punkcie 2 – Bilansowanie systemu przesyłowego (punkt 13 części II w wersji opublikowanej) wprowadzono następujące zmiany:

 

 • Doprecyzowano postanowienia dotyczące sposobów alokacji uwzględniając w nich określanie maksymalnych godzinowych ilości paliwa gazowego. Ponadto wprowadzono zapisy pozwalające na utrzymanie w mocy porozumienia dotyczącego sposobów alokacji pomiędzy jego stronami pomimo zmiany podmiotów korzystających z danego punktu systemu przesyłowego
  (pkt. 3.2.6).
 • Wprowadzono postanowienia określające warunki korzystania przez OSP z pojemności magazynowych niezbędnych dla wykonywania zadań operatora, w tym bilansowania systemu, oraz mechanizmy współpracy pomiędzy OSP i operatorami systemów magazynowych lub właścicielami magazynów (od pkt. 3.3.2. do pkt. 3.3.6)
 • Wprowadzono zapis zgodnie, z którymi OSP będzie przekazywał ZUP informacje o wynikach bilansowania operatywnego (pkt. 3.4.2.4).
 • Zmodyfikowano definicję Ceny Referencyjnej Gazu tak, aby była ona zgodna z postanowieniami taryfy OSP (pkt. 3.4.3.5) .
 • Wprowadzono dwa poziomy limitów niezbilansowania dobowego i narastającego w zależności od wielkości zamówionej przez ZUP sumy mocy umownych na wszystkich punktach wyjścia. Dla ZUP, którzy zamówili łącznie na wszystkich punktach wyjścia moc umowną poniżej 15000 m3/godzinę zwiększono limity niezbilansowania dobowego trzykrotnie a niezbilansowania narastającego dwukrotnie (pkt. 3.4.1.).
 • Zmieniono zapisy określające zasady ustalania opłat z tytułu przekroczenia narastającego limitu niezbilansowana (MNIN). Opłata z tego tytułu będzie naliczana jedynie za najwyższe przekroczenie maksymalnej narastającej ilości niezbilansowania (MNIN) dla danego okresu przekroczenia MNIN (pkt .3.5.3).
 • Postanowienia dotyczące naliczania opłat dodatkowych z tytułu przekroczenia dopuszczalnych limitów niezbilansowania oraz opłat za przekazywane w ramach bilansowania przez OSP lub ZUP paliwo gazowe umieszczono w dwóch osobnych podpunktach (pkt. 3.5 i pkt. 3.6). Jednocześnie zmniejszono wielkość opłat dodatkowych w przypadku wystąpienia narastającego niezbilansowania na koniec miesiąca gazowego w ten sposób, iż współczynnik został zmniejszony z 0,4 do 0,2 (pkt. 3.5.4).

 

 1. W punkcie 3 - Zarządzanie ograniczeniami systemowymi (punkt 14 części II w wersji opublikowanej) wprowadzono następujące zmiany:

 

 • Wykreślono postanowienia pozwalające na wypowiedzenie umowy przesyłowej w przypadku nie wykorzystywania zarezerwowanej przepustowości. W takich okolicznościach OSP będzie uprawniony do udostępnienia zarezerwowanej, a niewykorzystywanej przepustowości na zasadach przerywanych (od pkt. 4.3.11 do pkt. 4.3.14). W konsekwencji usunięto postanowienia sankcjonujące możliwość wypowiedzenia umowy przesyłowej bez konieczności uiszczania z tego tytułu opłat o charakterze odszkodowawczym (pkt. 14.3.10. w wersji opublikowanej).
 • Zwiększono tolerancję dla dopuszczanej różnicy pomiędzy zatwierdzoną nominacją a realizacją z 5% do 10% (pkt. 4.5)
 • W celu zapewnienia integralności systemu przesyłowego wprowadzono zapisy określające sposoby oddziaływania na ZUP niedotrzymujących parametrów jakościowych paliwa gazowego i minimalnych ciśnień. Zgodnie z zaleceniem Prezesa URE wprowadzono postanowienia określające zasady dokonywania rozliczeń z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego. Doprecyzowano zapisy związane z niedotrzymaniem ciśnienia zgodnie z treścią zatwierdzonej taryfy OSP (pkt. 4.7).

 

 1. W punkcie 4 - Wymiana informacji związana ze zgłaszaniem umów przesyłowych do realizacji, bilansowaniem i zarządzaniem ograniczeniami systemowymi wprowadzono następujące zmiany:

 

 • W związku z umieszczeniem w części II zasad zgłaszania umów przesyłowych do realizacji (zgłaszanie nominacji i renominacji) przesunięto zapisy związane z wymianą tego typu informacji do punktu 4 części II. Jednocześnie przeniesiono zapisy dotyczące formatów i sposobu wymiany dokumentów do tego punktu i zlikwidowano punkt o wymianie informacji w części I.
 • Uzupełniono zapisy rozdziału o obowiązki informacyjne OSP, OSD, OSM i ZUP.

 

 1. W punkcie 5 – Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, wprowadzono następujące zmiany:

 

 • Przeredagowano zapisy i wyodrębniono w osobnym podpunkcie procedurę postępowania w przypadku uruchamiania dodatkowych dostaw paliwa gazowego na podstawie Art. 9j Ustawy Prawo energetyczne. Ponadto określono zasady dokonywania rozliczeń z tytułu wykorzystania paliwa gazowego w trybie art. 9 ust 4 Ustawy Prawo energetyczne (pkt 6.2).
 • Określono ogólne procedury postępowania oraz zakres współpracy podmiotów rynku gazu (OSP, OSD, ZUP, OSM) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego (pkt. 6.4).
 • Przeniesiono zapisy dotyczące wstrzymywania przesyłania paliwa gazowego do części I IRiESP.
 1. Dodano punkt 7 – Postanowienia obowiązujące w okresie przejściowym, w którym określono mechanizmy stopniowego dochodzenia do naliczania pełnych opłat za przekroczenia dobowych limitów niezbilansowania oraz opłat za niedotrzymanie nominacji.
Data publikacji: 22.06.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry