Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie obowiązku przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi przez przedsiębiorstwa tzw. energetyki przemysłowej

 

Warszawa, 21 marca 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

INFORMACJA

w sprawie

obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi przez przedsiębiorstwa tzw. energetyki przemysłowej

 

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zadania operatorów systemów stają się operatorami systemów w takim zakresie, w jakim pełniły funkcje tych operatorów.

Oznacza to, że operatorami systemów dystrybucyjnych stały się te przedsiębiorstwa energetyczne, które przed dniem 3 maja 2005 r. wykonywały zadania operatorskie wymienione w art. 9c ust. 2, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2005 r., czyli były odpowiedzialne m.in. za:

zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i realizacji umów, przez prawidłowe zarządzanie sieciami rozdzielczymi,

prowadzenie ruchu sieciowego w systemie dystrybucyjnym oraz zapewnienie utrzymania sieci rozdzielczej wraz z połączeniami z innymi systemami, w sposób gwarantujący niezawodność i jakość dostarczanej energii elektrycznej,

współpracę z innymi operatorami lub przedsiębiorstwami energetycznymi, mającą na celu zapewnienie spójności działania połączonych sieci,

zarządzanie, zgodnie z ustaleniami operatora systemu przesyłowego, przepływami energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, w celu utrzymania określonych parametrów energii elektrycznej na połączeniach z innymi sieciami,

sporządzanie bieżących bilansów energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej,

realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 11 ustawy – Prawo energetyczne.

Ponadto, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6), umowa przesyłowa mogła być zawierana między operatorem a przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej nie będącym operatorem. Oznacza to, że sam fakt posiadania koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nie przesądzał o wypełnianiu funkcji operatora systemu dystrybucyjnego.

Z treści powyższych przepisów wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zaliczające się tzw. energetyki przemysłowej, tj. nie będące tzw. spółkami dystrybucyjnymi (zakładami energetycznymi) na ogół nie wykonywały zadań operatora systemu dystrybucyjnego i w związku z tym nie stały się OSD z dniem 3 maja 2005 r. Za taką interpretacją przemawia m.in. fakt, że większość z tych przedsiębiorstw nie mogła być odpowiedzialna za realizację wszystkich wymienionych powyżej zadań, w tym przykładowo za zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, w celu utrzymania określonych parametrów energii elektrycznej na połączeniach z innymi sieciami, zgodnie z ustaleniami operatora systemu przesyłowego. Jednak każde przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej powinno indywidualnie przeanalizować zakres pełnionych przez siebie funkcji, w celu ustalenia, czy wskazane powyżej przesłanki przemawiają za zaliczeniem ich do grupy operatorów systemu dystrybucyjnego.

Jeżeli przedsiębiorstwo należące do tzw. energetyki przemysłowej faktycznie realizowało zadania operatorskie i stało się operatorem systemu dystrybucyjnego, to zobowiązane jest do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia tę część instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, która dotyczy bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, wraz
z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej części instrukcji operatora systemu przesyłowego. Termin ten upływa 18 kwietnia 2006 r. W przypadku wątpliwości co do pełnienia funkcji operatorskich przed 3 maja 2005 r., uważam, że własną instrukcję powinny opracować i przedłożyć ww. jej część do zatwierdzenia w szczególności te przedsiębiorstwa, które zamierzają ubiegać się o wyznaczenie ich operatorem systemu dystrybucyjnego na okres po 1 stycznia 2007 r., na podstawie art. 9h ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Te przedsiębiorstwa posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, które nie wypełniały zadań operatorskich przed dniem 3 maja 2005 r., nie są zobowiązane do przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia ww. części instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej we wskazanym powyżej terminie.

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 22.03.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry