Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie praktyk przyłączeniowych w niektórych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych

Warszawa, 10 marca 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

 

 

 

Od dnia 3 maja 2005 r., to jest od wejścia w życie nowelizacji Prawa energetycznego, wprowadzonej ustawą z dnia 4 marca 2005 r. – o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzyskał prawo do zgłaszania zastrzeżeń do odmów przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych (art. 7 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne).

Do Urzędu Regulacji Energetyki zaczęły docierać niepokojące sygnały od osób starających się o przyłączenie do sieci gazowych i elektroenergetycznych o praktykach pracowników niektórych przedsiębiorstw energetycznych. Polegają one na oferowaniu ubiegającym się o przyłączenie do sieci, wykonawstwa instalacji odbiorczych przez nich samych lub też firmy, na rzecz których pracują. Często taka oferta jest związana z „załatwieniem” skrócenia czasu realizacji przyłączenia.

Oceniam takie sytuacje jednoznacznie jako poważne nieprawidłowości, sprzyjające korupcji i prowadzące do ponoszenia strat przez przedsiębiorstwa oraz ponoszenia zwiększonych kosztów przez podmioty przyłączane do sieci. Przedsiębiorstwa, co do zasady, powinny stosować rozwiązania przyjazne odbiorcom, między innymi poprzez wyznaczanie oczekiwanych przez odbiorców terminów realizacji przyłączenia, a nie terminów maksymalnie odległych w czasie.

Istnieją przedsiębiorstwa, które dostrzegły niepokojące zjawiska i podjęły starania o likwidację ich przyczyn. Za przykład mogą posłużyć przedsiębiorstwa, które wykorzystując przepisy ustawy – Kodeks pracy, wprowadził powszechny obowiązek zawarcia z pracownikami „Umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy”. Jest to przykład jednego z możliwych do przyjęcia środków prowadzących do eliminacji niepożądanych zjawisk. Stosowane rozwiązania mogą być różne, w zależności od konkretnych uwarunkowań przedsiębiorstwa, na przykład wcześniej zawartych umów, w tym umów społecznych.

Apeluję do władz przedsiębiorstw energetycznych o analizę stosowanych praktyk i podjęcie stosownych kroków prowadzących do szybkiej likwidacji istniejących nieprawidłowości.

Oczekuję od przedsiębiorstw informacji o wynikach przeprowadzonej analizy i podjętych działaniach, ciągu dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego stanowiska.

 

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji : 10.03.2006
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry