Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2953,Pismo-Prezesa-URE.html
2021-10-17, 18:30

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia

Warszawa, 23 lutego 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
DPE-490- 68 (1)/2006/LW  

 

Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw Energetycznych
zobowiązanych do wypełnienia
obowiązku uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectw pochodzenia

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne[1] przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy:

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesowi URE) świadectwo pochodzenia, albo
2) uiścić opłatę zastępczą.

 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na brzmienie art. 9e ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym do rozliczenia obowiązku za 2005 r. mogą zostać uwzględnione jedynie świadectwa pochodzenia umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2006 roku.

W związku z powyższym przypominam, że każdy wniosek o umorzenie świadectw pochodzenia powinien zawierać załącznik w postaci dokumentu z Towarowej Giełdy Energii S.A. potwierdzającego ilość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz powinien być opatrzony znakiem opłaty skarbowej w wysokości - 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za załącznik (zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej[2], a także podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Ponadto wnioski powinny być składane do URE w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie przed 31 marca 2006 r. Zgodnie bowiem z art. 9e ust. 13 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 9a ust. 1, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, umarza w drodze decyzji, świadectwo pochodzenia w całości albo w części. Natomiast art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne stanowi, że do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem wnioski te będą rozpatrywane w trybie i terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jednocześnie przypominam, że opłata zastępcza powinna także zostać uiszczona do 31 marca 2006 r.

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz

 

 

 [1] Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz.875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362
i Nr 175, poz. 1462

[2] Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550,
Nr 113, poz. 954, Nr 153, poz. 1272, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 179, poz. 1485, Nr 169,
poz. 1418, i Nr 175, poz. 1458.

Data publikacji: 24.02.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony