Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie sytuacji na rynku energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

 
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
   

W Urzędzie Regulacji Energetyki została przeprowadzona analiza sytuacji na rynku energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła po dwóch miesiącach od zwolnienia wytwórców produkujących energię elektryczną objętą obowiązkiem zakupu z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

W wyniku tej analizy stwierdzono, że w okresie tym zakontraktowane zostało ok. 80% rocznej produkcji energii elektrycznej ze źródeł skojarzonych, a średnia cena tej energii ukształtowała się nieco poniżej zakładanej, co świadczy o rynkowym charakterze wdrażanych procesów. Jednakże bez kontraktów pozostały niektóre źródła skojarzone opalane gazem ziemnym - ze względu na wysoki poziom cen oczekiwanych za oferowaną energię. Zjawisko to w skali rynku (także rynku energii wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła) ma charakter marginesowy, tym niemniej znalezienie się tej grupy źródeł „poza rynkiem" pozostaje w sprzeczności z proekologiczną polityką energetyczną Państwa, wyrażoną m.in. w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2025 r."

W moim przekonaniu, systemowego rozwiązania zaistniałej sytuacji należy poszukiwać w postaci jak najszybszego wdrożenia mechanizmów ekonomicznego wsparcia produkcji korzystnej ekologicznie, takich jak handel pozwoleniami na emisję lub „czerwonymi" świadectwami pochodzenia, wdrożenie których to rozwiązań pozostaje w gestii Ministra Gospodarki.

W oczekiwaniu na te rozwiązania, chcę zgodnie z polityką Komisji Europejskiej ułatwić proces kontraktowania energii elektrycznej ze źródeł korzystnych ekologicznie, uznając koszt zakupu energii ze skojarzonych źródeł gazowych jako koszt uzasadniony, ponoszony przez dokonujące go spółki dystrybucyjne - do wysokości, w jakiej uznam go za uzasadniony ze względu na potrzeby przedsiębiorstwa wytwórczego.

Z drugiej strony, pozostaje wciąż grupa przedsiębiorstw prawnie zobowiązanych do zakupu energii wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, w których dotychczasowe zaawansowanie procesu kontraktacji budzić może uzasadnioną obawę, iż do końca roku wymaganego poziomu kontraktacji nie osiągną. W sytuacji, kiedy podmiot zobowiązany odmawia zakupu energii aktualnie oferowanej, wysoce prawdopodobna staje się perspektywa wypełnienia przez ten podmiot wszystkich przesłanek uzasadniających zastosowanie wobec niego dotkliwych sankcji karnych przewidzianych i

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki

Warszawa, 28 lutego 2005 r.

 
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz


Warszawa, 28 lutego 2005 r.

Data publikacji : 28.02.2005
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry