Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

 

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr Leszek Juchniewicz

 

Informuję, że działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - PSE-Operator S.A., decyzją z dnia 10 lutego 2006 r. zatwierdziłem instrukcję ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem operatora, ustaliłem datę wejścia w życie zapisów tej instrukcji na dzień 1 czerwca 2006 r. Integralną część decyzji, oprócz samej Instrukcji, stanowi wykaz zmian wprowadzonych do niej w toku postępowania administracyjnego. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność dalszej pracy nad rozwojem rynku energii elektrycznej postanowiłem ustalić okres obowiązywania instrukcji na 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Przypominam, że stosownie do art. 9g ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne każdy operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzonej części IRiESP, jest zobowiązany do przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia tej części instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, która dotyczy bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia. Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego uwzględnia w opracowanej przez siebie instrukcji wymagania określone w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego IRiESP.

 

 

 

 

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
Warszawa, dnia 15 lutego 2006 r.  
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz

 
Data publikacji: 15.02.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry