Nawigacja

pismo prezesa ure

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych uprawnionych do uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii

Warszawa, 15 lutego 2006 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Leszek Juchniewicz  
   
BPR- 413-15(1)/2006/RT  

 

 

 

Przedsiębiorstwa energetyczne
uprawnione do uzyskania świadectw
pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnych źródłach energii

Szanowni Państwo,

Nowelizacja art. 9e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne[1] dokonana ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska[2] spowodowała istotne wątpliwości dotyczące m.in. zasad, warunków i trybu uzyskiwania przez przedsiębiorstwa energetyczne świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnych źródłach energii.

1. Szczególne wątpliwości spowodowała zmiana ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 4 w tym artykule, które to przepisy stanowią, że wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia
i świadectwo pochodzenia zawierają (m.in.) „określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona, z uwzględnieniem podziału na kwartały kalendarzowe”.

Ponieważ wspomniany art. 9e uległ gruntownej nowelizacji, pozwalam sobie przytoczyć podstawowe jego postanowienia, mające znaczenie dla omawianej kwestii.

W myśl ust. 4, wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawiera:
1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii;
2) określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w którym energia elektryczna została wytworzona;
3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w określonym odnawialnym źródle energii;
4) określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona,
z uwzględnieniem podziału na kwartały kalendarzowe.

Z kolei w myśl ust. 5 - operator systemu elektroenergetycznego przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesowi URE) w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, określonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Z kolei ust. 3 przesądza, że świadectwo pochodzenia wydaje Prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do świadectw pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego[3] o wydawaniu zaświadczeń.

2. Z przepisów ust. 3 i 5 wynika, że zarówno operator systemu elektroenergetycznego, jak i Prezes URE mają na „załatwienie sprawy” 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Przedsiębiorstwo energetyczne musi liczyć się jednak
z faktem, że gdyby informacje zawarte we wniosku nie zgadzały się z informacjami posiadanymi przez operatora systemu elektroenergetycznego, będzie on musiał wyjaśnić tę niezgodność, co może spowodować wydłużenie postępowania.

3. Może się także zdarzyć, że operator systemu elektroenergetycznego będzie musiał odmówić potwierdzenia danych zawartych we wniosku - wówczas powinien przedstawić dane wynikające ze wskazań urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.
W przypadku takim może się zdarzyć, że Prezes URE, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (art. 218 § 2 Kpa) wyda świadectwo pochodzenia dla ilości energii potwierdzonej przez operatora systemu elektroenergetycznego oraz - odrębnie - postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia energii elektrycznej w ilości żądanej przez przedsiębiorstwo energetyczne (na podstawie art. 219 Kpa).

4. Regulacja zawarta w cytowanych przepisach prowadzi również do konstatacji, że przedsiębiorstwo energetyczne może, stosownie do swoich potrzeb, występować o wydanie świadectw pochodzenia dla dowolnej ilości energii elektrycznej wytworzonej w dowolnym okresie (w danym odnawialnym źródle energii), byleby tylko okres ten przynależał do jednego kwartału. Oznacza to również możliwość występowania z wieloma wnioskami w jednym kwartale.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek dotyczy energii wytworzonej w dwóch różnych kwartałach (np. od 21 lutego do 10 kwietnia 2006 r.) konieczne jest wskazanie – ile energii wytworzono od 21 lutego do 31 marca oraz od 1 do
10 kwietnia.

5. Wszystkich producentów energii odnawialnej uprzejmie proszę o jak najściślejsze stosowanie się do obowiązujących przepisów, co ułatwi Urzędowi Regulacji Energetyki sprawne i terminowe wydawanie zaświadczeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek perturbacji w tym zakresie (np. spowodowanych znacznym zwiększeniem ilości wniosków), liczę się z koniecznością zwiększenia obsady etatowej wydziału zajmującego się wydawaniem świadectw pochodzenia i gotów jestem uczynić to niezwłocznie.[1] Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.

[2] Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552.

[3] Por. przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524):

Art.217.§1.Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§2.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§3.Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Art.218.§1.W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§2.Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić
w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Art.219.Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz
Data publikacji: 15.02.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry