Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy- Prawo energetyczne)

1. WSTĘP
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne po zmianach, które weszły w życie w dniu 3 maja 2005 r. upoważniła Prezesa URE do wnoszenia zastrzeżeń do odmów przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwa energetyczne z powodu braku warunków ekonomicznych. Przesłanką wprowadzenia tej regulacji prawnej była ochrona interesu potencjalnych odbiorców przed monopolistycznymi praktykami przedsiębiorstw energetycznych.
Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej są realizatorami obowiązków publiczno-prawnych. Oznacza to konieczność wykonywania takich działań, których przedsiębiorstwo nie podjęłoby lub podjęłoby w innym zakresie, gdyby kierowało się wyłącznie własnymi interesami handlowymi (gospodarczymi).
Ze względu na fakt, iż wraz z wejściem w życie noweli ustawy, niektóre przedsiębiorstwa w sposób nagminny zaczęły odmawiać przyłączenia odbiorców do sieci, argumentując to brakiem warunków ekonomicznych, konieczne stało się ustalenie przejrzystych reguł w zakresie oceny ekonomicznej przyłączania nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznych, prowadzących do ograniczenia liczby odmów i skrócenia czasu poszczególnych procedur.

2. ASPEKTY PRAWNE
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii obowiązane jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.
Artykuł 7 ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne stanowi, że w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia nie zgłosi zastrzeżeń do odmowy, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może pobrać opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie w umowie o przyłączenie. Wówczas do ustalenia opłaty nie stosuje się przepisu ust. 8 tego artykułu.
Z przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 9 wynika, że każda propozycja przyłączenia podmiotu do sieci za opłatą wyższą od wynikającej z taryfy jest także formą odmowy i podlega obowiązkowi powiadomienia Prezesa URE.

3. KRYTERIA OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZYŁĄCZEŃ
Przedsiębiorstwa energetyczne rozbudowują sieci przesyłowe lub dystrybucyjne dla obszaru swojego działania w oparciu o uzgodniony z Prezesem URE projekt planu rozwoju . Uzgodnienie to oznacza, iż Prezes URE, poprzez zatwierdzenie taryfy zapewnia przedsiębiorstwu środki finansowe na realizację zamierzeń wskazanych w projekcie planu rozwoju.
Dla przedsiębiorstwa zaś uzgodnienie oznacza obowiązek przyłączania odbiorców w zakresie wynikającym z zamierzeń wskazanych w uzgodnionym projekcie planu rozwoju oraz zwalnia w tych przypadkach z konieczności przeprowadzenia analizy efektywności każdego wniosku przyłączeniowego. Okolicznościami uzasadniającymi proponowanie opłaty za przyłączenie do sieci wyższej od ustalonej w taryfie, jest:
a) brak planowanych inwestycji na danym obszarze w projekcie planie rozwoju przedsiębiorstwa,
b) przeznaczenie danego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanym przez gminę, na cele inne niż zabudowa wymagająca przyłączenia,
c) negatywny wynik analizy efektywności ekonomicznej inwestycji.
Obowiązek wykazania zaistnienia tych przesłanek ciąży na przedsiębiorstwie energetycznym.Należy mieć jednak na względzie, iż pobranie opłaty wyższej od ustalonej w taryfie nie oznacza automatycznie pobrania kwoty odpowiadającej 100% poniesionych nakładów. Partycypacja odbiorcy w nakładach związanych z jego przyłączeniem powinna zależeć od oceny efektywności inwestycji z uwzględnieniem udziału mocy przyłączeniowej tego podmiotu w stosunku do zdolności przepustowej rozbudowywanej sieci. Opłata ta nie może być wyższa niż kwota części nakładów przypadających na danego odbiorcę, wynikająca z tego udziału (pomniejszona o dodatnie saldo zdyskontowanych przepływów finansowych w okresie analizy).
Biorąc więc pod uwagę, fakt, iż energia elektryczna jest dobrem niezbędnym i powszechnym:
- w odniesieniu do V grupy przyłączeniowej odmowa przyłączenia może wystąpić w wyjątkowych przypadkach, incydentalnie w skali roku,
- niedopuszczalne jest, aby w odniesieniu do przyłączanych podmiotów, które ostatecznie mają być zaliczone w umowie przyłączeniowej do V grupy przyłączeniowej, przewidziana była realizacja przyłączenia tymczasowego o przebiegu niepokrywającym się z trasą przyłącza docelowego oraz pobranie od odbiorcy opłaty za przyłącze tymczasowe kwoty odpowiadającej 100% poniesionych nakładów,
- niedopuszczalne jest, aby termin przyłączenia do sieci był dłuższy niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyłączenie do sieci albo 6 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- każda ewentualna odmowa przyłączenia do sieci z przyczyn ekonomicznych powinna być poprzedzona szczegółową analizą opartą o rachunek ekonomiczny, uwzględniającą wszystkich odbiorców z danego terenu. Niedopuszczalne jest aby analiza nie uwzględniała jakiegokolwiek odbiorcy, który złożył wniosek o przyłączenie do sieci. W przypadku odbiorców, którym odmówiono przyłączenia do sieci we wcześniejszym okresie, przedsiębiorstwa są zobligowane do uzyskania informacji, czy podmioty te podtrzymują wniosek o przyłączenie do sieci. W przypadku braku informacji o rezygnacji z przyłączenia danego odbiorcy, uwzględnia się go przy sporządzeniu analizy. Niedopuszczalne jest także uzależnienie wejścia w życie i realizacji umów o przyłączenie do sieci od podpisania tych umów przez określoną liczbę podmiotów.
Metodą oceny efektywności ekonomicznej jest ocena wewnętrznej stopy zwrotu [IRR] z dodatkowym uwzględnieniem NPV (NPVR). Analiza efektywności ekonomicznej prowadzona jest na podstawie zdyskontowanego rachunku przepływów pieniężnych w okresie co najmniej dwudziestoletnim, z zastosowaniem przedstawionego powyżej zastrzeżenia odnośnie stopnia partycypacji przyłączanego podmiotu w wytwarzanej w wyniku inwestycji przyłączeniowej zdolności przesyłowej. Początkiem tego okresu jest miesiąc, w którym przedsiębiorstwa energetyczne planują ponieść nakłady na budowę sieci elektroenergetycznych niezbędnych do realizacji przyłączenia do sieci danego podmiotu.
Wartość graniczna wskaźnika IRR stanowiącego podstawę oceny braku warunków ekonomicznych będzie wyznaczana wg następującego algorytmu:
- dla 2005 r., średnia ważona średniej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa z 3 ostatnich przetargów do dnia 1.08.2005 r., która wynosi 5,4%
- w latach następnych (od 2006 roku), średnia ważona średniej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa z przetargów z roku poprzedniego.
Niektóre wnioski o przyłączenie odbiorców z I, II i III grupy przyłączeniowej mogą być weryfikowane przy innej, niż określona powyżej, wewnętrznej stopie zwrotu uzależnionej od oceny ryzyka danej inwestycji, wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów pozyskania środków na daną inwestycję. Przypadki takie muszą być indywidualnie uzasadniane.
Nie przyjmuję natomiast za uzasadnione zwiększanie przedstawionego wyżej wskaźnika IRR o marżę związaną z ryzykiem przyłączenia wszystkich odbiorców zaliczanych do I - III grupy przyłączeniowej. Przyjmuję, że poziom ryzyka koncesjonowanego przedsiębiorstwa energetycznego realizującego obowiązki publiczno-prawne w warunkach monopolu naturalnego co do zasady może być porównywalny z rentownością rynkowych instrumentów finansowych o najniższym ryzyku.

4. TRYB I ZAKRES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ODMOWACH PRZYŁĄCZENIA
Informacje o odmowach przyłączenia przedsiębiorstwa przekazują niezwłocznie, w formie pisemnej do właściwego terytorialnie (decydująca jest lokalizacja obiektu wnioskowanego do przyłączenia) Oddziału URE.
W kierowanym do URE zawiadomieniu należy podać przyczyny i uzasadnienie odmowy oraz kopie dokumentów i informacje, pozwalające na merytoryczne ustosunkowanie się Prezesa URE do problemu.
Zakres przekazywanych informacji:
Lp Rodzaj Informacji
1 Kwalifikacja odbiorcy do grupy przyłączeniowej.
2 Kopia wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
3 Informacja nt. stanowiska przedsiębiorstwa (wydane warunki przyłączenia wg. zasad odmiennych niż taryfowe, bądź odmowa przyłączenia ).
4 Informacja, jakie jest przeznaczenie przedmiotowego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w jaki sposób wnioskowany do przyłączenia obiekt/obszar jest uwzględniony w założeniach do planu lub w planie zaopatrzenia gminy w energię elektryczną oraz w planie rozwoju przedsiębiorstwa.
5 Informacje na temat ewentualnej rozbudowy sieci (zakres rozbudowy, ze wskazaniem stopnia wykorzystania nowej sieci przez podmiot wnioskujący o przyłączenie ) w rozbiciu na elementy sieci.
6 Kwota opłaty przyłączeniowej wg taryfy (netto).
7 Koszt wykonania inwestycji (z rozbiciem na poszczególne elementy-netto) ze szczegółowym wyliczeniem części kosztów przypadających na danego odbiorcę ustalonych przy uwzględnieniu udziału mocy przyłączeniowej tego podmiotu w stosunku do zdolności przepustowej rozbudowywanej sieci w formie kosztorysowej, wraz z analizą efektywności tej inwestycji.
8 Termin realizacji przyłączenia. Wyjaśnienie, czy odmowa związana jest z kontrowersją dotyczącą postulowanego terminu realizacji.
9 Liczba i krótka charakterystyka wniosków o wydanie warunków przyłączenia na rozpatrywanym obszarze (niezależnie od poziomu napięcia), równolegle rozpatrywanych oraz wniosków wszystkich odbiorców, którym odmówiono przyłączenia do sieci.
10 Wyciąg z planu rozwoju w części rzeczowej, obejmujący wnioskowany obszar a jeżeli plan nie obejmuje tego obszaru – obszar jemu najbliższy, oraz właściwy szkic sytuacyjny

5. POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URE
Postępowanie w sprawie zgłoszenia zastrzeżeń jest postępowaniem administracyjnym, prowadzonym z urzędu przez Prezesa URE. O wszczęciu postępowania strony (przedsiębiorstwo energetyczne i podmiot ubiegający się o przyłączenie) zostaną stosownie zawiadomione. Rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszenia zastrzeżeń poprzedzone będzie analizą zebranego materiału dowodowego. W trakcie tego postępowania wyjaśnienia będą również mogły składać podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci.
Wskazany w art. 7 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne 2 miesięczny termin należy traktować jako termin o charakterze proceduralnym oraz jako regulację szczególną do przepisu art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to również, iż do liczenia tego terminu zastosowanie znajduje przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W przypadkach, w których zastrzeżenia nie będą zgłaszane, zarówno przedsiębiorstwa energetyczne jak i osoby ubiegające się o przyłączenia zostaną powiadomione odrębnym pismem.
Zgłoszenie zastrzeżeń nastąpi w formie decyzji administracyjnej. W trakcie postępowania podmiot ubiegający się o przyłączenie poinformowany zostanie o przysługującym mu prawie wystąpienia, w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy przyłączenia do sieci. W sytuacjach, w których wniosek taki złożony zostanie jeszcze w trakcie postępowania w sprawie zgłoszenia zastrzeżeń, postępowania te zostaną połączone. Podstawę rozstrzygnięcia stanowić będą łącznie art. 8 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne.


Warszawa, 30 grudnia 2005 r.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
/ - /
dr Leszek Juchniewicz

Data publikacji: 30.12.2005
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony

do góry