Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2946,Informacja.html
2021-10-25, 07:13

Informacja

Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE S.A., PSE-Operator S.A. oraz spółek dystrybucyjnych zatwierdzonych na rok 2006

Komunikat

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE S.A., PSE -Operator S.A. oraz spółek dystrybucyjnych zatwierdzonych na rok 2006

W dniach 14 - 17 grudnia 2005 r. Prezes URE zatwierdził, a z dniem 14 i 17 grudnia 2005 r. opublikował decyzje zatwierdzające taryfy dla energii elektrycznej, jakie będą obowiązywały odbiorców w roku 2006, odpowiednio PSE S.A. i PSE ­Operator S.A., oraz 13 spółek dystrybucyjnych (postępowanie administracyjne o zatwierdzenie taryfy STOEN S.A. nie zostało jeszcze zakończone). Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym - Energia elektryczna od nr 57 (458) do nr 64 (465).

Taryfa PSE S.A. uległa obniżeniu o 1,7%, natomiast PSE - Operator S.A. podwyższeniu o 5,91 %, co w głównej mierze wynika ze wzrostu składnika wyrównawczego stawki systemowej.

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, łącznie z usługą dystrybucyjną, rosną średnio o 3,18%. Wzrost ten w poszczególnych spółkach jest zróżnicowany w zakresie od 1,5% w GZE S.A. do 4,3% w ENEA S.A., a z uwzględnieniem zróżnicowania obszarowego taryf w przedsiębiorstwach skonsolidowanych poziomo: od 0,33% w Oddziale ZE Słupsk KE ENERGA S.A. do 4,7% w Obszarze wrocławskim EnergiaPro KE S.A. i Obszarze nr IV - szczecińskim ENEA S.A. W odniesieniu do odbiorców komunalno-bytowych (grupy G11) wzrost średniej ceny wynosi 4,06% i kształtuje się od 0,97% do 6,45%.

Mając na względzie, że planowany poziom inflacji skumulowany za rok 2005 wynosi 2,3%, powyższy wzrost nominalny oznacza w istocie realny wzrost kosztów zaopatrzenia gospodarki krajowej w energię elektryczną na poziomie jednego punktu procentowego.

Relatywnie większa podwyżka dla odbiorców komunalno-bytowych wynika z konieczności stopniowego eliminowania zjawiska finansowania tych grup przez pozostałych odbiorców.

Generalnie na wzrost cen energii dla odbiorców końcowych złożyły się, podobnie jak w latach poprzednich, konieczność finansowania rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych i skojarzonych w całości energii dostarczanej odbiorcom końcowym, rosnące z roku na rok obciążenie podatkowe przedsiębiorstw energetycznych oraz potrzeba stopniowego zapewnienia przedsiębiorstwom sieciowym wynagrodzenia majątku zaangażowanego w działalność koncesjonowaną. Zjawiskiem specyficznym dla bieżącego procesu taryfowego jest wpływ wzrostu cen ropy naftowej (a w ślad za nim wzrost cen paliw gazowych) na koszty wytwarzania energii elektrycznej, który dotknął szczególnie segment wytwarzania w skojarzeniu. Taryfy zatwierdzone na rok 2006 zapewniają wynagrodzenie 75% wartości tego majątku. Poprzednia taryfa zapewniała 50% wynagrodzenia, a proces ten zostanie zakończony za rok - w taryfie na rok 2007 - kiedy wynagrodzeniu podlegać będzie 100% majątku zaangażowanego w działalność sieciową. Od tego momentu można będzie oczekiwać także nominalnych spadków taryf w części sieciowej.

Warszawa, dnia 17.12.2005 r.

Data publikacji: 17.12.2005
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony