Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie wniosku operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi

 

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

dr Leszek Juchniewicz


 

 

 

 

 

 

Wypełniając dyspozycję art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) PSE-Operator S.A., przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone na operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego, złożył w dniu 3 listopada 2005 r. do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia. Jednocześnie operator wniósł o określenie przez Prezesa URE co najmniej trzymiesięcznego okresu od daty wydania decyzji zatwierdzającej Instrukcję do dnia wejścia w życie jej postanowień. W toku postępowania administracyjnego wezwałem operatora do uzupełnienia wniosku, przede wszystkim poprzez doprecyzowanie wyjaśnień do zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag. Najczęściej zgłaszane przez nich wątpliwości dotyczyły zasad uczestnictwa przedsiębiorstw obrotu w rynku bilansującym, świadczenia i płatności za regulacyjne usługi systemowe i kwalifikowania jednostek wytwórczych do zawarcia umowy typu GWS oraz braku umocowania prawnego upoważniającego operatora systemu przesyłowego do ustalania wysokości parametrów, na podstawie których wyznaczane są ceny rozliczeniowe. Ponadto, zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia i uszczegółowienia zakresu publikowanych przez OSP informacji o rynku energii elektrycznej oraz aktualnym stanie krajowego systemu elektroenergetycznego.Niezależnie jednak od zgłoszonych opinii, uważam, że przedstawiony projekt IRiESP jest zbieżny z kierunkiem rozwoju rynku energii elektrycznej wskazanym w uregulowaniach krajowych i UE, przyczyniając się w znacznej mierze do zapewnienia odbiorcom rzeczywistej możliwości zmiany sprzedawcy energii. Projekt uwzględnia także wyniki dyskusji prowadzonych podczas prac Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych Rynku Energii Elektrycznej, któremu przewodniczyłem. Moim zdaniem, zaproponowane rozwiązania mają jednak charakter doraźny, co oznacza, że bez względu na rozstrzygnięcie w prowadzonym postępowaniu, konieczne będą dalsze prace nad wdrożeniem nowego, funkcjonalnego modelu rynku energii elektrycznej. Deklaruję wolę uczestnictwa w konsultacjach z udziałem szerokiego grona ekspertów, jednak informuję, że nie ma obecnie formalnych podstaw do kontynuacji prac przez Zespół ds. RSREE, który był powołany decyzją Zespołu ds. Polityki Energetycznej z dnia 14 marca 2005 r., działającego na mocy Zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2004 r. Jestem przekonany, że formuła tych konsultacji zostanie przesądzona w ciągu najbliższych kilku tygodni.

 

 

 

 

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r.  
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz

 
Data publikacji : 15.12.2005
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry