Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie interpretacji art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne

 

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr Leszek Juchniewicz

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy z urzędu, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na jej wytwarzanie.

W myśl art. 11 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 551) do czasu wyłonienia, w drodze przetargu, lub wyznaczenia przez Prezesa URE sprzedawcy z urzędu, obowiązek ten wykonują przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane na podstawie art. 9 ustawy zmieniającej do zawarcia umowy sprzedaży z odbiorcami energii elektrycznej albo na podstawie art. 10 ustawy zmieniającej do świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom energii elektrycznej. Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dotyczy źródeł przyłączonych do sieci, do której są przyłączeni odbiorcy energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży albo którym ma obowiązek świadczyć usługę kompleksową.

Biorąc pod uwagę określone w art. 3 ustawy - Prawo energetyczne definicje „dystrybucji" i „sprzedaży" uważam, iż w przypadku, gdy wytwórca energii w źródłach odnawialnych deklaruje sprzedaż całej energii do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego obowiązek sprzedawcy z urzędu i nie zawarł umów sprzedaży z innymi odbiorcami, nie ma on obowiązku zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Wszelkie kwestie dotyczące trybu oferowania energii wytworzonej w tych źródłach mogą być uregulowane w umowie sprzedaży zawartej z przedsiębiorstwem wykonującym obowiązki sprzedawcy z urzędu.

 

 

 

 

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
Warszawa, dnia 25 października 2005 r.  
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz


 
Data publikacji : 26.10.2005
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry