Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych przedsiębiorstw energetycznych grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

 

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

dr Leszek Juchniewicz


 

 

 

 

 

 

W dniu 12 września 2005 r. Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., zaś w dniu 15 września 2005 r. pozostałym przedsiębiorstwom grupy kapitałowej PGNiG S.A. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył do dnia 31 grudnia 2005 r. okres obowiązywania ustalonych przez nie taryf dla paliw gazowych, których termin upływa z dniem 30września br., zatwierdzając jednocześnie nowe, wyższe ceny tych paliw. Uzasadnieniem wprowadzanych podwyżek cen są okoliczności przewidziane w §30 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy zdnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 277, poz. 2750), tj. wyższe koszty ich pozyskania przez poszczególne przedsiębiorstwa.

Pozostałe elementy decydujące owysokości opłat, jakimi obciążani są odbiorcy za dostarczone im paliwa, tj. stawki opłat abonamentowych oraz stawki opłat przesyłowych pozostają na niezmienionym poziomie.

Decyzje w powyższej sprawie opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 28(111) z dnia 16 września br.

 

Ceny paliw gazowych sprzedawanych przez Polskie Górnictwo Naftowe iGazownictwo S.A. – spółkę zajmującą się obrotem oraz magazynowaniem paliw gazowych od 1 października 2005r., w stosunku do cen aktualnie obowiązujących, wrosną o 7,5%.

Ich wysokość przed i po podwyżce przedstawia się następująco:

rodzaj paliwa gazowego cena w zł/m3 wzrost w %
aktualnie obowiązująca nowa
1 2 3 4
gaz wysokometanowy GZ-50 0,5410 0,5815 7,49
gaz zaazotowany GZ-41,5 0,4000 0,4300 7,50
gaz zaazotowany GZ-35 0,3430 0,3685 7,43

 

Wzrost ten spowodowany jest wyłącznie wzrostem cen zakupu w imporcie gazu ziemnego wysokometanowego w stosunku do cen stanowiących podstawę kalkulacji taryfy obecnie obowiązującej. Ceny gazu pochodzącego z kontraktów długoterminowych (rosyjskiego, norweskiego iniemieckiego) ustalane są bowiem na podstawie formuł opartych o ceny produktów ropopochodnych, a te w ostatnim okresie znacznie podrożały. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż PGNiG S.A. nie zdołało nabyć gazu w ramach tzw. zakupów spotowych na równie korzystnych warunkach na jakich dokonywało tych zakupów do września br.

Wzrost cen gazów zaazotowanych (GZ-41,4 i GZ-35), które pochodzą ze źródeł krajowych wynika z konieczności zapewnienia równowagi cen dostarczanej energii w poszczególnych rodzajach paliw gazowych rozprowadzanych krajowym systemem gazowniczym (wyrażonych w zł/GJ). Niewłaściwym byłoby bowiem gdyby jednostka ciepła uzyskiwanego ze spalania każdego z ww. gazów różniła się w sposób zasadniczy. Ponadto taki sposób kształtowania cen skutkuje niższym wzrostem cen gazu wysokometanowego GZ-50 niż ten, który wynikałby ze wzrostu kosztów jego importu.

Biorąc pod uwagę, że pozostałe elementy mające wpływ na wysokość opłat za gaz nie ulegają zmianie faktyczna podwyżka średniej ceny dostawy gazu (uwzględniająca zarówno sprzedaż gazu jako towaru jak i świadczenie usługi jego przesłania i dostawy) dla odbiorców PGNiG S.A. jest niższa niż podwyżka ceny gazu jako towaru i dla poszczególnych grup taryfowych kształtuje się w przedziale od 5,5% do 6,5%. Przy czym jest tym niższa im większy jest udział opłat przesyłowych w opłatach za dostawę gazu ogółem.

Wzrost cen paliw gazowych sprzedawanych przez dystrybucyjne spółki gazownicze grupy kapitałowej PGNiG S.A. jest następstwem wzrostu cen tych paliw nabywanych od PGNiG S.A. Wzrost średniej ceny dostawy gazu dla odbiorców spółek dystrybucyjnych będzie niższy niż dla odbiorców PGNiG S.A. i średnio wynosić będzie 4,3% (w zależności od grupy taryfowej ispółki dystrybucyjnej wahać się będzie od 2,8% do 5,5%). Najmniejszy wzrost dotyczyć będzie grup taryfowych, wktórych rozliczani są odbiorcy komunalno – bytowi.

 

 

 

 

 

 

  Prezes
   
  Urzędu Regulacji Energetyki
   
  /-/
   
  dr Leszek Juchniewicz

Warszawa, dnia 16 września 2005 r.

Data publikacji : 16.09.2005
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry