Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

dr Leszek Juchniewicz
 

 

Dążąc do pełnego uruchomienia mechanizmów rynku konkurencyjnego w elektroenergetyce, od kilku lat stopniowo wdrażanych w Polsce, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne z dniem 1 stycznia 2005 r. zwalniam z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej podlegającej obowiązkowi zakupu na podstawie przepisu art. 9a ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne1] w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2004r.Nr91,poz. 875).

Uznaję zatem, że z tą datą wytwórcy energii skojarzonej działać będą w warunkach konkurencji. Stanowisko to poprzedziłem analizą rynku energii elektrycznej biorąc pod uwagę warunki jego funkcjonowania sprzyjające dalszej liberalizacji, a w szczególności cechy rynku, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), tj. liczbę uczestników i wielkości ich udziałów w rynku, przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania rynku, istnienie barier dostępu do rynku, równoprawne traktowanie uczestników rynku, dostęp do informacji rynkowej, skuteczność kontroli i zabezpieczeń przed wykorzystywaniem pozycji ograniczającej konkurencję, dostępność do wysoko wydajnych technologii. W szczególności uznałem, że zwolnienie wytwórców energii skojarzonej z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia jest naturalną konsekwencją przeniesienia obowiązku zakupu energii skojarzonej również na podmioty inne niż przedsiębiorstwa obrotu będące jednocześnie operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Urynkowienie energii skojarzonej staje się możliwe również dzięki przyjętemu rozwiązaniu, zgodnie z którym wielkość rynku po stronie popytowej wynika z obowiązkowego udziału energii skojarzonej w sprzedaży odbiorcom końcowym. Gwarancją spójności tego systemu będą jasne kryteria wymierzania i dotkliwość kar za niewypełnienie obowiązku zakupu energii skojarzonej.

Jednocześnie zmianie ulegnie sposób uwzględnienia kosztów energii skojarzonej w cenach energii dla odbiorców końcowych, a w szczególności przestanie funkcjonować mechanizm wypłacania spółkom dystrybucyjnym rekompensat za energię skojarzoną. Ten administracyjny system nie pozwalający na realną rynkową wycenę energii skojarzonej stanowił barierę poprawy efektywności i rozwoju konkurencji. Dotychczas w kosztach związanych z obrotem energią elektryczną w taryfach spółek dystrybucyjnych, do których sieci przyłączone są źródła skojarzone, koszty energii wytworzonej w skojarzeniu uwzględniane były po jednakowej cenie, a różnica wynikająca z zakupu energii po wyższej od rynkowej cenie taryfowej danego wytwórcy - pokrywana była przez wypłatę rekompensaty. Rozdziałem rekompensat na poszczególne spółki dystrybucyjne ze środków pochodzących z opłat przesyłowych ponoszonych przez wszystkich odbiorców w kraju zajmowały się dotąd Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Rozwiązanie to stało się obecnie niedopuszczalne chociażby ze względu na proces dostosowywania prawa energetycznego do wymogów Dyrektywy 2003/54WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylającej Dyrektywę 96/92/WE m.in. w zakresie rozdziału działalności obrotu energią od działalności operatorów sieciowych.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi obowiązku zakupu tej energii, na przedsiębiorstwach energetycznych pełniących funkcje operatorów systemów dystrybucyjnych ciążyć będzie obowiązek odbioru energii wytworzonej w skojarzeniu, a na przedsiębiorstwach wytwórczych i obrotu - obowiązek posiadania odpowiedniego udziału energii ze skojarzenia w wolumenie sprzedaży odbiorcom końcowym. Tym samym przedsiębiorstwa zobowiązane do zakupu energii skojarzonej mogą poszukiwać dla siebie najkorzystniejszych ofert na terenie całego kraju, a to oznacza, iż w ramach rynku energii skojarzonej poziom cen ustalany będzie w relacjach podaży i popytu.

Przedstawiając niniejszy komunikat do publicznej wiadomości kieruję się zasadą informowania obywateli o działalności władz publicznych, wynikającą z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP.

 

Prezes

Urzędu Regulacji Energetyki

/-/

dr Leszek Juchniewicz


 

 

1] Przepis ten, wchodzący w życie 1 stycznia 2005 r., nakłada obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom, którzy dokonują jej zakupu na własne potrzeby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Data publikacji : 23.09.2004
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry