Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie potwierdzania przez operatora systemu elektroenergetycznego danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii i wprowadzonej do sieci

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

dr Leszek Juchniewicz


 

 

 

 

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne wątpliwościami co do możliwości potwierdzania przez operatora systemu elektroenergetycznego danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii i wprowadzonej do sieci, przedstawiam komunikat w tej sprawie.

 

Powyższe zagadnienie, regulowane jest zapisami art.9e ust.5 ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne1]. W myśl tych zapisów, operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym, wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, określonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Oznacza to, że potwierdzenie przez operatora systemu elektroenergetycznego powyższych danych zostało przez ustawodawcę uznane zawarunek konieczny dla wydania przez Prezesa URE świadectwa pochodzenia.

Przedsiębiorcy, w szczególności wytwórcy energii odnawialnej, sygnalizują, że realizacja wymogu wynikającego z treści art. 9e ust. 5, napotyka na trudności w sytuacji, gdy operator systemu elektroenergetycznego nie może – z różnych przyczyn - potwierdzić wyżej wymienionych danych. Przyczyna takiego stanu rzeczy wynika najczęściej z tego, że część energii wytworzonej w źródle odnawialnym nie jest wprowadzona do sieci operatora systemu elektroenergetycznego, wobec czego operatorzy nie mogą potwierdzić – przede wszystkim z uwagi na brak możliwości dokonania pomiaru - danych dotyczących tej części energii.

Dlatego też uznaję za dopuszczalne rozwiązanie polegające na dokonywaniu przez operatora systemu elektroenergetycznego odczytów ilości energii odnawialnej wyprodukowanej i „wyprowadzonej” od wytwórcy, a następnie potwierdzanie na tej podstawie danych dotyczących wielkości produkcji tej energii. Podstawą prawną dla przeprowadzania takiej operacji może być np. zawarta pomiędzy operatorem systemu oraz wytwórcą stosowna umowa cywilnoprawna, zapewniająca operatorowi systemu elektroenergetycznego dostęp do układu pomiarowego, należyte zabezpieczenie (oplombowania, zamknięcia) tego układu przed ingerencją podmiotów innych niż operator oraz ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z dokonywaniem odczytów.

Należy jednak mieć na uwadze, że tego rodzaju sposób potwierdzania danych może odbywać się jedynie w sytuacji wyrażenia zgody zarówno przez wytwórcę energii odnawialnej, jak i operatora systemu elektroenergetycznego.
 


 

 

 

 

Prezes

Urzędu Regulacji Energetyki

/-/

dr Leszek Juchniewicz

 

 

Warszawa, 6 lipca 2005 r.

 


 

 

 







1] (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552)

Data publikacji : 11.07.2005
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry