Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie uznania giełdowego rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny

W związku z wystąpieniem Zarządu Giełdy Energii S.A. z dnia 11 grudnia 2000 r., po przeprowadzeniu analizy blisko półrocznej działalności giełdy, a także mając na uwadze znaczenie wprowadzania mechanizmów rynkowych dla rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego oraz kierując się wynikającym z art. 21 ust.1 ustawy – Prawo energetyczne obowiązkiem promowania konkurencji, na mocy art. 49 ustawy – Prawo energetyczne stanowiącego, że “Prezes URE może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono na rynku konkurencyjnym, albo cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku ustania warunków uzasadniających zwolnienie” (ust.1) oraz że “zwolnienie, o którym mowa (...) może dotyczyć określonej części działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie, w jakim działalność ta prowadzona jest na rynku konkurencyjnym” ( ust.2), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uznaje rynek giełdowy energii elektrycznej prowadzony przez Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie za rynek konkurencyjny.

Rynek ten wypełnia przesłanki jakie musi spełniać rynek konkurencyjny, określone w Stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie kryteriów uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny.

Warszawa, 14 grudnia 2000 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ceny transakcyjne na Rynku Dnia Następnego wyznaczane są jako ceny równowagi pomiędzy zgłaszanymi niezależnie przez uczestników rynku ofertami sprzedaży i nabycia energii elektrycznej. Ceny te wyznaczane są ex ante jako ceny krańcowe obowiązujące dla wszystkich transakcji.
  2. Wielkość poszczególnych transakcji wyznaczana jest na podstawie wielkości podaży i popytu przy zastosowaniu procedur jednolitych dla wszystkich podmiotów.
  3. Informacja na temat ustalonej na rynku ceny jest powszechnie dostępna dla każdego z uczestników giełdy, jak również dla podmiotów zewnętrznych.
  4. W chwili obecnej status uczestnika giełdy posiada 40 podmiotów sektora, co zapewnia już odpowiedni poziom dywersyfikacji składanych ofert gwarantujący ich niezależność oraz brak wpływu na ustalaną na rynku cenę.
  5. Dostęp do rynku giełdowego transakcji fizycznych mają wszystkie podmioty spełniające wymogi wynikające z ustawy – Prawo energetyczne oraz wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych i posiadające podpisaną umowę z operatorem sieci, do której są przyłączone, regulującą zasady rozliczania odchyleń.
  6. Warunki jakie musi spełnić podmiot zamierzający zawierać transakcje poprzez giełdę energii, a także zasady prowadzenia obrotu giełdowego zostałyokreślone w regulaminach Giełdy Energii S.A. oraz Rynku Dnia Następnego. Zasady te są jednolite dla wszystkich podmiotów i zostały dobrowolnie zaakceptowane przez wszystkich uczestników giełdy.
  7. Przedmiotem obrotu na giełdzie energii jest energia elektryczna czynna – towar jednorodny, o parametrach zdefiniowanych przez odpowiednie przepisy.
  8. Regulamin Rynku Dnia Następnego zabezpiecza w odpowiedni sposób interes uczestników przed przejawami kartelizacji (zmowy) rynkowej.
  9. Podmiot prowadzący giełdę – Giełda Energii S.A. – jest spółką prawa handlowego, w której żaden z akcjonariuszy nie posiada dominującego prawa głosu.

Umożliwienie nieograniczonego kształtowania się cen energii elektrycznej na giełdzie pozwoli na określenie jej realnej wartości rynkowej. Podawana do publicznej wiadomości cena giełdowa będzie sprzyjała podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących zakupu energii w kontraktach dwustronnych, szczególnie przez mniej doświadczonych uczestników rynku, a także rozwojowi procesów konkurencyjnych na innych rynkach funkcjonujących w ramach sektora elektroenergetycznego. Przedstawione argumenty uzasadniające uznanie rynku giełdowego energii elektrycznej za konkurencyjny są zbieżne z intencją ustawodawcy wyrażoną w rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Kierując się powyższym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zdecydował, że przedsiębiorstwa sprzedające energię poprzez giełdę energii elektrycznej nie są zobowiązane do stosowania zatwierdzonych im taryf.

Data publikacji : 14.12.2000
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry