Nawigacja

Informacja

Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych przedsiębiorstw energetycznych grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

W dniu 16 czerwca 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył do dnia 30 września 2005 r. przedsiębiorstwom grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. okres obowiązywania ustalonych przez nie taryf dla paliw gazowych, których termin upływa z dniem 30czerwca br., zatwierdzając jednocześnie nowe, wyższe ceny tych paliw. Pozostałe elementy decydujące owysokości opłat, jakimi obciążani są odbiorcy za dostarczone im paliwa, tj. stawki opłat abonamentowych oraz stawki opłat przesyłowych pozostają na niezmienionym poziomie.

Decyzje w powyższej sprawie opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 16 (99) z dnia 16 czerwca br.

Ceny paliw gazowych sprzedawanych przez Polskie Górnictwo Naftowe iGazownictwo S.A. – spółkę zajmującą się obrotem oraz magazynowaniem paliw gazowych rosną o 9,9% iwzrost ten spowodowany jest ponad 25% wzrostem – w stosunku do cen stanowiących podstawę kalkulacji taryfy obecnie obowiązującej – cen gazu ziemnego wysokometanowego zakupywanego za granicą. Ceny importowe ustalane są w bezpośredniej relacji do cen produktów ropopochodnych na rynkach światowych, a te w ostatnim okresie znacznie podrożały i wciąż wykazują tendencję wzrostową.

Okoliczności te stanowiły dla Polskiego Górnictwo Naftowego iGazownictwo S.A. uzasadnienie do wystąpienia w trybie § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 277, poz. 2750) z wnioskiem do Prezesa URE o zatwierdzanie korekty cen paliw gazowych.

Po dokonaniu przeglądu i zweryfikowaniu planowanych na III kwartał 2005 r. kosztów pozyskania paliw gazowych z importu i wydobycia krajowego, Prezes URE uznał za uzasadnioną podwyżkę cen poszczególnych paliw ustalonych w taryfie PGNiG S.A.:

rodzaj paliwa gazowego grupa taryfowa aktualnie obowiązująca cena nowa cena wzrost
1 2 3 4 kol.4/kol3 -1
  symbol [zł/m³] [zł/m³] [%]
GZ-50 E1 -E4 0,4925 0,541 9,85%
GZ-41,5 Lw1-Lw4 0,3640 0,400 9,89%
Gz-35 Ls1-Ls4 0,3120 0,343 9,94%

Wzrost cen gazu zaazotowanego (GZ-41,5 oraz GZ-35), który pochodzi ze źródeł krajowych wynika z konieczności zapewnienia równowagi cen dostarczanej energii [zł/GJ] wposzczególnych paliwach gazowych rozprowadzanych w krajowym systemie gazowym, wtym relacji cen między gazem zaazotowanym (w 100 % krajowym) i gazem wysokometanowym GZ-50 (wok. 75 % importowanym). Z drugiej strony rozwiązanie takie skutkuje niższym niż wynikające z wzrostu kosztów importu wskaźnikiem wzrostu ceny gazu GZ-50.

Ponieważ pozostałe elementy mające wpływ na wysokość opłat za gaz nie ulegają zmianie faktyczna podwyżka średniej ceny dostawy gazu (uwzględniająca zarówno sprzedaż gazu jako towaru jak i świadczenie usługi jego przesłania i dostawy) dla odbiorców PGNiG S.A. jest niższa niż podwyżka ceny gazu jako towaru i kształtuje się w przedziale [7,5% do 8,3%]. Przy czym jest tym niższa im większy udział opłat przesyłowych w opłatach za dostawę gazu ogółem.

Wzrost cen paliw gazowych sprzedawanych przez dystrybucyjne spółki gazownicze grupy kapitałowej PGNiG S.A. jest następstwem wzrostu cen tych paliw nabywanych od PGNiG S.A. Wzrost średniej ceny dostawy gazu uwzględniającej również opłaty za usługi przesyłowe (które nie ulegają zmianie) dla odbiorców spółek dystrybucyjnych wynosić będzie średnio w skali kraju 5,3%, zaś w zależności od grupy taryfowej i spółki dystrybucyjnej wahać się on może w przedziale [3,8% do 7,1%]. Najmniejszy wzrost łącznych opłat związanych z zaopatrzeniem w paliwa gazowe dotyczyć będzie odbiorców komunalno-bytowych.

Podwyższenie cen paliw gazowych, wynikające z kosztów uzasadnionych, pozwala realizować inwestycje związane z poszukiwaniem gazu krajowego oraz z rozbudową magazynów, które to działania pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ponadto zwiększenie krajowego wydobycia gazu, którego koszt pozyskania jest znacznie niższy od kosztu pozyskania gazu wimporcie sprawi, iż ceny paliw gazowych w Polsce będą konkurencyjne w stosunku do cen za granicą. Pozwoli to w przyszłości na ograniczenie wpływu wzrostu cen produktów ropopochodnych na rynkach światowych, (która wydaje się być tendencją o trwałym charakterze) na hurtowe ceny paliw gazowych na rynku krajowym, co może wpłynąć m.in. na zwiększenie konkurencyjności towarów produkowanych wkraju, wkosztach produkcji których gaz odgrywa znaczącą rolę.

 

 

Data publikacji : 21.06.2005
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry