Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca stosowania art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne - w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej

Z uwagi na zmianę przepisów prawnych, informacja jest nieaktualna.

 

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

dr Leszek Juchniewicz

BPR-029-15/2005/MSz

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące stosowania art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne

 

 

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne określającego tryb wstrzymania dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, z powodu zwłoki z zapłatą, poniżej przedstawiam stanowisko w tej sprawie.

I. Zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy- Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Z treści powyższego przepisu wynika, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła powinno być poprzedzone stosowną procedurą, której naruszenie lub niedochowanie skutkuje bezprawnością działań przedsiębiorstwa energetycznego i tym samym uznaniem wstrzymania dostaw za nieuzasadnione.

Tak więc, w przypadku wystosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne do odbiorcy wspomnianego wyżej powiadomienia, powinno ono zawierać następujące elementy:

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pouczenie o treści art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne,
  2. informację o upływie miesięcznego terminu zwłoki w realizacji płatności za dostarczone energię elektryczną, paliwo gazowe lub ciepło,
  3. wskazanie dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych
    i/lub bieżących należności,
  4. informację o skutkach nieuregulowania tych należności tj. o możliwości wstrzymania dostaw po upływie wskazanego terminu i zamiarze wypowiedzenia umowy.

Wywołanie skutków przewidzianych w powiadomieniu uzależnione jest od skutecznego doręczenia tego powiadomienia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Jak wspomniano wyżej, uchybienie przez przedsiębiorstwa energetyczne trybowi określonemu w art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne stanowi podstawę do stwierdzenia, iż wstrzymanie dostaw było nieuzasadnione.

Pogląd taki został wyrażony m.in. w wyroku Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt XVII Ame 49/03. W ocenie tego Sądu przepis art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne “(…) został wprowadzony w interesie odbiorcy, gdyż uniemożliwia on zastosowanie umownych, mniej korzystnych dla odbiorcy zasad wstrzymywania dostaw. Przepis ten jako lex specialis wyłącza zastosowanie ogólnych zasad przewidzianych w kodeksie cywilnym.” Sąd ten stwierdził także, że “W niniejszej sprawie zainteresowany [przedsiębiorstwo energetyczne] przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej do obiektu powoda [odbiorcy] z powodu zwłoki w opłaceniu należności za energię (…) nie wyczerpał procedury przewidzianej w art. 6 ust. 3a prawa energetycznego poprzedzającej wstrzymanie dostaw energii i o ile został zachowany termin miesięczny poprzedzający wstrzymanie dostaw energii elektrycznej (…) to zainteresowany nie spełnił drugiej przesłanki z tego artykułu – uprzedzenia powoda na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych należności.”

II. W związku ze stosowaną praktyką wielokrotnych, krótkotrwałych wyłączeń w celu zmuszenia odbiorców do zapłaty zaległych należności stwierdzam, iż działania takie należy uznać za niedopuszczalne i traktować jako nadużycie prawa. W przypadku wielokrotnego wstrzymywania dostaw z powodu nieuiszczenia opłat przez odbiorcę, przedsiębiorstwo energetyczne przed każdym takim wstrzymaniem powinno wyczerpać tryb określony w art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne. Każde wyłączenie powinno być oceniane odrębnie. Zwracam też uwagę na treść art. 6 ust. 3b ustawy – Prawo energetyczne, który stanowi, iż przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, wstrzymanego z powodów, o których mowa w ust. 3 i 3a, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania. Podkreślić również należy, iż z treści art. 6 ust. 3a ustawy nie wynika obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego wstrzymania dostaw w razie ziszczenia się warunków określonych w tym przepisie. Tym samym, nie zawsze i nie w każdej sytuacji przedsiębiorstwo musi korzystać z tej formy wyegzekwowania zaległych należności.
W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo energetyczne uznaje, iż w zakresie spłaty zaległości za dostarczoną energię istnieje pole do kompromisu pomiędzy nim a odbiorcą, to narzędziem właściwym do ustalenia sposobu spłaty zaległości może być zawarcie stosownego porozumienia określającego terminy spłat, niekoniecznie zaś wprowadzanie ograniczeń
w dostarczaniu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Przedsiębiorstwa energetyczne powinny bowiem budować relacje z odbiorcami, w taki sposób, aby nie wykorzystywać swojej silniejszej pozycji. W świetle powyższego nie widzę podstaw do sanowania tego typu zachowań w ramach prowadzonych postępowań o nieuzasadnione wstrzymanie dostaw.

 

 

 

 

 

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
dr Leszek Juchniewicz

Warszawa, dnia 29 marca 2005 r.

Data publikacji : 29.03.2005
Data modyfikacji : 18.01.2024

Opcje strony

do góry